3696
பன்னெறிச் சமயங்கள் மதங்கள்என் றிடும்ஓர் 

பவநெறி இதுவரை பரவிய திதனால் 
செந்நெறி அறிந்திலர் இறந்திறந் துலகோர் 

செறிஇருள் அடைந்தனர் ஆதலின் இனிநீ 
புன்னெறி தவிர்த்தொரு பொதுநெறி எனும்வான் 

புத்தமு தருள்கின்ற சுத்தசன் மார்க்கத் 
தன்னெறி செலுத்துக என்றஎன் அரசே 

தனிநட ராசஎன் சற்குரு மணியே   
  சென்னெறி - முதற்பதிப்பு, பொ,சு, பி இரா, ச மு க 
3697
அடிஇது முடிஇது நடுநிலை இதுமேல் 

அடிநடு முடியிலா ததுஇது மகனே 
படிமிசை அடிநடு முடிஅறிந் தனையே 

பதிஅடி முடியிலாப் பரிசையும் அறிவாய் 
செடியற உலகினில் அருள்நெறி இதுவே 

செயலுற முயலுக என்றசிற் பரமே 
தடிமுகில் எனஅருள் பொழிவடல் அரசே 

தனிநட ராசஎன் சற்குரு மணியே    
3698
நண்ணிய மதநெறி பலபல அவையே 

நன்றற நின்றன சென்றன சிலவே 
அண்ணிய உலகினர் அறிகிலர் நெடுநாள் 

அலைதரு கின்றனர் அலைவற மகனே 
புண்ணியம் உறுதிரு அருள்நெறி இதுவே 

பொதுநெறி எனஅறி வுறமுய லுதிநீ 
தண்ணிய அமுதுணத் தந்தனம் என்றாய் 

தனிநட ராசஎன் சற்குரு மணியே   
3699
அஞ்சலை நீஒரு சிறிதும்என் மகனே 

அருட்பெருஞ் சோதியை அளித்தனம் உனக்கே 
துஞ்சிய மாந்தரை எழுப்புக நலமே 

சூழ்ந்தசன் மார்க்கத்தில் செலுத்துக சுகமே 
விஞ்சுற மெய்ப்பொருள் மேனிலை தனிலே 

விஞ்சைகள் பலவுள விளக்குக என்றாய் 
தஞ்சம்என் றவர்க்கருள் சத்திய முதலே 

தனிநட ராசஎன் சற்குரு மணியே   
3700
வேதத்தின் முடிமிசை விளங்கும்ஓர் விளக்கே 

மெய்ப்பொருள் ஆகம வியன்முடிச் சுடரே 
நாதத்தின் முடிநடு நடமிடும் ஒளியே 

நவைஅறும் உளத்திடை நண்ணிய நலமே 
ஏதத்தின் நின்றெனை எடுத்தருள் நிலைக்கே 

ஏற்றிய கருணைஎன் இன்உயிர்த் துணையே 
தாதுற்ற உடம்பழி யாவகை புரிந்தாய் 

தனிநட ராசஎன் சற்குரு மணியே