3711
கள்ளிருந்த மலர்இதழிச் சடைக்கனிநின் வடிவம் 

கண்டுகொண்டேன் சிறிதடியேன் கண்டுகொண்ட படியே 
நள்ளிருந்த வண்ணம்இன்னும் கண்டுகண்டு களித்தே 

நாடறியா திருப்பம்என்றே நன்றுநினைந் தொருசார் 
உள்ளிருந்த எனைத்தெருவில் இழுத்துவிடுத் ததுதான் 

உன்செயலோ பெருமாயை தன்செயெலோ அறியேன் 
வள்ளிருந்த குணக்கடையேன் இதைநினைக் குந்தோறும் 

மனம்ஆலை பாய்வதுகாண் மன்றில்நடத் தரசே   
3712
இகத்திருந்த வண்ணம்எலாம் மிகத்திருந்த அருட்பேர் 

இன்பவடி வம்சிறியேன் முன்புரிந்த தவத்தால் 
சகத்திருந்தார் காணாதே சிறிதுகண்டு கொண்ட 

தரம்நினைந்து பெரிதின்னும் தான்காண்பேம் என்றே 
அகத்திருந்த எனைப்புறத்தே இழுத்துவிடுத் ததுதான் 

ஆண்டவநின் அருட்செயலோ மருட்செயலோ அறியேன் 
மகத்திருந்தார் என்அளவில் என்நினைப்பார் அந்தோ 

மனம்ஆலை பாய்வதுகாண் மன்றில்நடத் தரசே   
3713
கருங்களிறு போல்மதத்தால் கண்செருக்கி வீணே 

காலம்எலாம் கழிக்கின்ற கடையர்கடைத் தலைவாய் 
ஒருங்குசிறி யேன்தனைமுன் வலிந்தருளே வடிவாய் 

உள்அமர்ந்தே உள்ளதனை உள்ளபடி உணர்த்திப் 
பெருங்கருணை யால்அளித்த பேறதனை இன்னும் 

பிறர்அறியா வகைபெரிதும் பெறுதும்என உள்ளே 
மருங்கிருந்த எனைவெளியில் இழுத்துவிட்ட தென்னோ 

மனம்ஆலை பாய்வதுகாண் மன்றில்நடத் தரசே    
3714
நாடுகின்ற மறைகள்எலாம் நாம்அறியோம் என்று 

நாணிஉரைத் தலமரவே நல்லமணி மன்றில் 
ஆடுகின்ற சேவடிகண் டானந்தக் கடலில் 

ஆடும்அன்பர் போல்நமக்கும் அருள்கிடைத்த தெனினும் 
வீடுகின்ற பிறர்சிறிதும் அறியாமல் இருக்க 

வேண்டும்என இருந்தஎன்னை வெளியில்இழுத் திட்டு 
வாடுகின்ற வகைபுரிந்த விதியைநினைந் தையோ 

மனம்ஆலை பாய்வதுகாண் மன்றில்நடத் தரசே    
3715
நதிகலந்த சடைஅசையத் திருமேனி விளங்க 

நல்லதிருக் கூத்தாட வல்லதிரு அடிகள் 
கதிகலந்து கொளச்சிறியேன் கருத்திடையே கலந்து 

கள்ளம்அற உள்ளபடி காட்டிடக்கண் டின்னும் 
பதிகலந்து கொளும்மட்டும் பிறர்அறியா திருக்கப் 

பரிந்துள்ளே இருந்தஎன்னை வெளியில் இழுத் திட்டு 
மதிகலந்து கலங்கவைத்த விதியைநினைந் தையோ 

மனம்ஆலை பாய்வதுகாண் மன்றில்நடத் தரசே