3761
மணிக்கதவம் திறவாயோ மறைப்பையெலாம் தவிர்த்தே 

மாற்றறியாப் பொன்னேநின் வடிவதுகாட் டாயோ 
கணிக்கறியாப் பெருநிலையில் என்னொடுநீ கலந்தே 

கரைகடந்த பெரும்போகம் கண்டிடச்செய் யாயோ 
தணிக்கறியாக் காதல்மிகப் பெருகுகின்ற தரசே 

தாங்கமுடி யாதினிஎன் தனித்தலைமைப் பதியே 
திணிக்கலையா தியஎல்லாம் பணிக்கவல்ல சிவமே 

சித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே    
3762
உரைகடந்த திருவருட்பே ரொளிவடிவைக் கலந்தே 

உவட்டாத பெரும்போகம் ஓங்கியுறும் பொருட்டே 
இரைகடந்தென் உள்ளகத்தே எழுந்துபொங்கித் ததும்பி 

என்காதல் பெருவெள்ளம் என்னைமுற்றும் விழுங்கிக் 
கரைகடந்து போனதினித் தாங்கமுடி யாது 

கண்டுகொள்வாய் நீயேஎன் கருத்தின்வண்ணம் அரசே 
திரைகடந்த குருமணியே சிவஞான மணியே 

சித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே    
3763
உன்புடைநான் பிறர்போலே உடுக்கவிழைந் தேனோ 

உண்ணவிழைந் தேனோவே றுடைமைவிழைந் தேனோ 
அன்புடையாய் என்றனைநீ அணைந்திடவே விழைந்தேன் 

அந்தோஎன் ஆசைவெள்ளம் அணைகடந்த தரசே 
என்புடைவந் தணைகஎன இயம்புகின்றேன் உலகோர் 

என்சொலினும் சொல்லுகஎன் இலச்சைஎலாம் ஒழித்தேன் 
தென்புடையோர் முகநோக்கித் திருப்பொதுநிற் கின்றோய் 

சித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே 
3764
இறந்திறந்தே இளைத்ததெலாம் போதும்இந்த உடம்பே 

இயற்கைஉடம் பாகஅருள் இன்னமுதம் அளித்தென் 
புறந்தழுவி அகம்புணர்ந்தே கலந்துகொண்டெந் நாளும் 

பூரணமாம் சிவபோகம் பொங்கியிட விழைந்தேன் 
பிறந்திறந்து போய்க்கதியைப் பெறநினைந்தே மாந்த 

பேதையர்போல் எனைநினையேல் பெரியதிருக் கதவம் 
திறந்தருளி அணைந்திடுவாய் சிற்சபைவாழ் அரசே 

சித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே    
3765
பொய்யுடையார் விழைகின்ற புணர்ச்சிவிழைந் தேனோ 

பூணவிழைந் தேனோவான் காணவிழைந் தேனோ 
மெய்யுடையாய் என்னொடுநீ விளையாட விழைந்தேன் 

விளையாட்டென் பதுஞானம் விளையும்விளை யாட்டே 
பையுடைப்பாம் பனையரொடும் ஆடுகின்றோய் எனது 

பண்பறிந்தே நண்புவைத்த பண்புடையோய் இன்னே 
செய்யுடைஎன் னொடுகூடி ஆடஎழுந் தருள்வாய் 

சித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே