3766
கூறுகின்ற சமயம்எலாம் மதங்கள்எலாம் பிடித்துக் 

கூவுகின்றார் பலன்ஒன்றும் கொண்டறியார் வீணே 
நீறுகின்றார் மண்ணாகி நாறுகின்றார் அவர்போல் 

நீடுலகில் அழிந்துவிட நினைத்தேனோ நிலைமேல் 
ஏறுகின்ற திறம்விழைந்தேன் ஏற்றுவித்தாய் அங்கே 

இலங்குதிருக் கதவுதிறந் தின்னமுதம் அளித்தே 
தேறுகின்ற மெய்ஞ்ஞான சித்திஉறப் புரிவாய் 

சித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே  
3767
வேதநெறி ஆகமத்தின் நெறிபவுரா ணங்கள் 

விளம்புநெறி இதிகாசம் விதித்தநெறி முழுதும் 
ஓதுகின்ற சூதனைத்தும் உளவனைத்தும் காட்டி 

உள்ளதனை உள்ளபடி உணரஉரைத் தனையே 
ஏதமற உணர்ந்தனன்வீண் போதுகழிப் பதற்கோர் 

எள்ளளவும் எண்ணம்இலேன் என்னொடுநீ புணர்ந்தே 
தீதறவே அனைத்தும்வல்ல சித்தாடல் புரிவாய் 

சித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே  
3768
கலையுரைத்த கற்பனையே நிலைஎனக்கொண் டாடும் 

கண்மூடி வழக்கம்எலாம் மண்மூடிப் போக 
மலைவறுசன் மார்க்கம்ஒன்றே நிலைபெறமெய் உலகம் 

வாழ்ந்தோங்கக் கருதியருள் வழங்கினைஎன் தனக்கே 
உலைவறும்இப் பொழுதேநல் தருணம்என நீயே 

உணர்த்தினைவந் தணைந்தருள்வாய் உண்மைஉரைத் தவனே 
சிலைநிகர்வன் மனங்கரைத்துத் திருவமுதம் அளித்தோய் 

சித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே  
3769
திருத்தகும்ஓர் தருணம்இதில் திருக்கதவம் திறந்தே 

திருவருட்பே ரொளிகாட்டித் திருஅமுதம் ஊட்டிக் 
கருத்துமகிழ்ந் தென்உடம்பில் கலந்துளத்தில் கலந்து 

கனிந்துயிரில் கலந்தறிவிற் கலந்துலகம் அனைத்தும் 
உருத்தகவே அடங்குகின்ற ஊழிதொறும் பிரியா 

தொன்றாகிக் காலவரை உரைப்பஎலாம் கடந்தே 
திருத்தியொடு விளங்கிஅருள் ஆடல்செய வேண்டும் 

சித்தசிகா மணியேஎன் திருநடநா யகனே  

திருச்சிற்றம்பலம் 

--------------------------------------------------------------------------------

 சிற்சபை விளக்கம் 
எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
3770
சோறு வேண்டினும் துகில்அணி முதலாம் 

சுகங்கள் வேண்டினும் சுகமலால் சுகமாம் 
வேறு வேண்டினும் நினைஅடைந் தன்றி 

மேவொ ணாதெனும் மேலவர் உரைக்கே 
மாறு வேண்டிலேன் வந்துநிற் கின்றேன் 

வள்ள லேஉன்றன் மனக்குறிப் பறியேன் 
சாறு வேண்டிய பொழில்வடல் அரசே 

சத்தி யச்சபைத் தனிப்பெரும் பதியே  
 இஃது ஆம் பாடலின் உத்தர வடிவம்