3776
தூய நெஞ்சினேன் அன்றுநின் கருணைச் 

சுகம்வி ழைந்திலேன் எனினும்பொய் உலக 
மாயம் வேண்டிலேன் வந்துநிற் கின்றேன் 

வள்ள லேஉன்றன் மனக்குறிப் பறியேன் 
ஈய வாய்த்தநல் தருணம்ஈ தருள்க 

எந்தை நின்மலர் இணைஅடி அல்லால் 
தாயம் ஒன்றிலேன் தனிவடல் அரசே 

சத்தி யச்சபைத் தனிப்பெரும் பதியே    
3777
சிரத்தை ஆதிய சுபகுணம் சிறிதும் 

சேர்ந்தி லேன்அருட் செயலிலேன் சாகா 
வரத்தை வேண்டினேன் வந்துநிற் கின்றேன் 

வள்ள லேஉன்றன் மனக்குறிப் பறியேன் 
கரத்தை நேர்உளக் கடையன்என் றெனைநீ 

கைவி டேல்ஒரு கணம்இனி ஆற்றேன் 
தரத்தை ஈந்தருள் வாய்வடல் அரசே 

சத்தி யச்சபைத் தனிப்பெரும் பதியே    
3778
பத்தி யஞ்சிறி துற்றிலேன் உன்பால் 

பத்தி ஒன்றிலேன் பரமநின் கருணை 
மத்தி யம்பெற வந்துநிற் கின்றேன் 

வள்ளலே உன்றன் மனக்குறிப் பறியேன் 
எத்தி அஞ்சலை எனஅரு ளாயேல் 

ஏழை யேன்உயிர் இழப்பன்உன் ஆணை 
சத்தி யம்புகன் றேன்வடல் அரசே 

சத்தி யச்சபைத் தனிப்பெரும் பதியே   
3779
கயவு செய்மத கரிஎனச் செருக்கும் 

கருத்தி னேன்மனக் கரிசினால் அடைந்த 
மயர்வு நீக்கிட வந்துநிற் கின்றேன் 

வள்ள லேஉன்றன் மனக்குறிப் பறியேன் 
உயவு வந்தருள் புரிந்திடாய் எனில்என் 

உயிர் தரித்திடா துன்அடி ஆணை 
தயவு செய்தருள் வாய்வடல் அரசே 

சத்தி யச்சபைத் தனிப்பெரும் பதியே    

திருச்சிற்றம்பலம் 

--------------------------------------------------------------------------------

 திருவருட் பேறு 
எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
3780
படிகள்எலாம் ஏற்றுவித்தீர் பரமநடம் புரியும் 

பதியைஅடை வித்தீர்அப் பதிநடுவே விளங்கும் 
கொடிகள்நிறை மணிமாடக் கோயிலையும் காட்டிக் 

கொடுத்தீர்அக் கோயிலிலே கோபுரவா யிலிலே 
செடிகள்இலாத் திருக்கதவம் திறப்பித்துக் காட்டித் 

திரும்பவும்நீர் மூடுவித்தீர் திறந்திடுதல் வேண்டும் 
அடிகள்இது தருணம்இனி அரைக்கணமும் தரியேன் 

அம்பலத்தே நடம்புரிவீர் அளித்தருள்வீர் விரைந்தே