3781
பெட்டிஇதில் உலவாத பெரும்பொருள்உண் டிதுநீ 

பெறுகஎன அதுதிறக்கும் பெருந்திறவுக் கோலும் 
எட்டிரண்டும் தெரியாதேன் என்கையிலே கொடுத்தீர் 

இதுதருணம் திறந்ததனை எடுக்கமுயல் கின்றேன் 
அட்டிசெய நினையாதீர் அரைக்கணமும் தரியேன் 

அரைக்கணத்துக் காயிரம்ஆ யிரங்கோடி ஆக 
வட்டிஇட்டு நும்மிடத்தே வாங்குவன்நும் ஆணை 

மணிமன்றில் நடம்புரிவீர் வந்தருள்வீர் விரைந்தே   
3782
கைக்கிசைந்த பொருள்எனக்கு வாய்க்கிசைந்துண் பதற்கே 

காலம்என்ன கணக்கென்ன கருதும்இடம் என்ன 
மெய்க்கிசைந்தன் றுரைத்ததுநீர் சத்தியம் சத்தியமே 

விடுவேனோ இன்றடியேன் விழற்கிறைத்தேன் அலவே 
செய்க்கிசைந்த சிவபோகம் விளைத்துணவே இறைத்தேன் 

தினந்தோறும் காத்திருந்தேன் திருவுளமே அறியும் 
மைக்கிசைந்த விழிஅம்மை சிவகாம வல்லி 

மகிழநடம் புரிகின்றீர் வந்தருள்வீர் விரைந்தே    
3783
பரிகலத்தே திருஅமுதம் படைத்துணவே பணித்தீர் 

பணித்தபின்னோ என்னுடைய பக்குவம்பார்க் கின்றீர் 
இருநிலத்தே பசித்தவர்க்குப் பசிநீக்க வல்லார் 

இவர்பெரியர் இவர்சிறியர் என்னல்வழக் கலவே 
உரிமையுற்றேன் உமக்கேஎன் உள்ளம்அன்றே அறிந்தீர் 

உடல்பொருள்ஆ விகளைஎலாம் உம்மதெனக் கொண்டீர் 
திரிவகத்தே நான்வருந்தப் பார்த்திருத்தல் அழகோ 

சிவகாம வல்லிமகிழ் திருநடநா யகரே    
3784
பொய்கொடுத்த மனமாயைச் சேற்றில்விழா தெனக்கே 

பொன்மணிமே டையில்ஏறிப் புந்திமகிழ்ந் திருக்கக் 
கைகொடுத்தீர் உலகம்எலாம் களிக்கஉல வாத 

கால்இரண்டும் கொடுத்தீர்எக் காலும்அழி யாத 
மெய்கொடுக்க வேண்டும்உமை விடமாட்டேன் கண்டீர் 

மேல்ஏறி னேன்இனிக்கீழ் விழைந்திறங்கேன் என்றும் 
மைகொடுத்த விழிஅம்மை சிவகாம வல்லி 

மகிழநடம் புரிகின்றீர் வந்தருள்வீர் விரைந்தே   
3785
மின்போலே வயங்குகின்ற விரிசடையீர் அடியேன் 

விளங்கும்உம திணைஅடிகள் மெய்அழுந்தப் பிடித்தேன் 
முன்போலே ஏமாந்து விடமாட்டேன் கண்டீர் 

முனிவறியீர் இனிஒளிக்க முடியாது நுமக்கே 
என்போலே இரக்கம்விட்டுப் பிடித்தவர்கள் இலையே 

என்பிடிக்குள் இசைந்ததுபோல் இசைந்ததிலை பிறர்க்கே 
பொன்போலே முயல்கின்ற மெய்த்தவர்க்கும் அரிதே 

பொய்தவனேன் செய்தவம்வான் வையகத்திற் பெரிதே