3836
வானோர்க் கரிதெனவே மாமறைகள் சாற்றுகின்ற 
ஞானோ தயஅமுதம் நானருந்த - ஆனாத் 
திறப்பா வலர்போற்றும் சிற்றம் பலவா 
சிறப்பா கதவைத் திற    

3837
எல்லாமும் வல்லசித்தென் றெல்லா மறைகளுஞ்சொல் 
நல்லார் அமுதமது நானருந்த - நல்லார்க்கு 
நல்வாழ் வளிக்கும் நடராயா மன்றோங்கு 
செல்வா கதவைத் திற    
3838
ஏழ்நிலைக்கும் மேற்பால் இருக்கின்ற தண்ணமுதம் 
வாழ்நிலைக்க நானுண்டு மாண்புறவே - கேழ்நிலைக்க 
ஆவாஎன் றென்னைஉவந் தாண்டதிரு அம்பலமா 
தேவா கதவைத் திற   
3839
ஈன உலகத் திடர்நீங்கி இன்புறவே 
ஞான அமுதமது நானருந்த - ஞான 
உருவே உணர்வே ஒளியே வெளியே 
திருவே கதவைத் திற    
3840
திரையோ தசத்தே திகழ்கின்ற என்றே 
வரையோது தண்ணமுதம் வாய்ப்ப - உரைஓது 
வானேஎம் மானேபெம் மானே மணிமன்றில் 
தேனே கதவைத் திற