3886
என்பிழை அனைத்தும் பொறுத்தருள் புரிந்தென் 

இதயத்தில் இருக்கின்ற குருவே 
அன்புடை அரசே அப்பனே என்றன் 

அம்மையே அருட்பெருஞ் சோதி 
இன்புறு நிலையில் ஏற்றிய துணையே 

என்னுயிர் நாதனே என்னைப் 
பொன்புனை மாலை புனைந்தஓர் பதியே 

பொதுநடம் புரிகின்ற பொருளே   
3887
சத்திய பதியே சத்திய நிதியே 

சத்திய ஞானமே வேத 
நித்திய நிலையே நித்திய நிறைவே 

நித்திய வாழ்வருள் நெறியே 
சித்திஇன் புருவே சித்தியின் கருவே 

சித்தியிற் சித்தியே எனது 
புத்தியின் தெளிவே புத்தமு தளித்துப் 

பொதுநடம் புரிகின்ற பொருளே   
3888
சிதத்தொளிர் பரமே பரத்தொளிர் பதியே 

சிவபத அனுபவச் சிவமே 
மதத்தடை தவிர்த்த மதிமதி மதியே 

மதிநிறை அமுதநல் வாய்ப்பே 
சதத்திரு நெறியே தனிநெறித் துணையே 

சாமியே தந்தையே தாயே 
புதப்பெரு வரமே புகற்கருந் தரமே 

பொதுநடம் புரிகின்ற பொருளே  
3889
கலைவளர் கலையே கலையினுட் கலையே 

கலைஎலாம் தரும்ஒரு கருவே 
நிலைவளர் கருவுட் கருஎன வயங்கும் 

நித்திய வானமே ஞான 
மலைவளர் மருந்தே மருந்துறு பலனே 

மாபலம் தருகின்ற வாழ்வே 
புலைதவிர்த் தெனையும் பொருளெனக் கொண்டு 

பொதுநடம் புரிகின்ற பொருளே  
3890
மெய்ம்மையே கிடைத்த மெய்ம்மையே ஞான 

விளக்கமே விளக்கத்தின் வியப்பே 
கைம்மையே தவிர்த்து மங்கலம் அளித்த 

கருணையே கரிசிலாக் களிப்பே 
ஐம்மையே அதற்குள் அதுஅது ஆகும் 

அற்புதக் காட்சியே எனது 
பொய்ம்மையே பொருத்துப் புகலளித் தருளிப் 

பொதுநடம் புரிகின்ற பொருளே