3906
தாயாகித் தந்தையுமாய்த் தாங்குகின்ற தெய்வம் 

தன்னைநிகர் இல்லாத தனித்தலைமைத் தெய்வம் 
வாயார வாழ்த்துகின்றோர் மனத்தமர்ந்த தெய்வம் 

மலரடிஎன் சென்னிமிசை வைத்தபெருந் தெய்வம் 
காயாது கனியாகிக் கலந்தினிக்குந் தெய்வம் 

கருணைநிதித் தெய்வம்முற்றுங் காட்டுவிக்குந் தெய்வம் 
சேயாக எனைவளர்க்குந் தெய்வமகா தெய்வம் 

சிற்சபையில் ஆடுகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்    
3907
என்னிதய கமலத்தே இருந்தருளுந் தெய்வம் 

என்னிரண்டு கண்மணிக்குள் இலங்குகின்ற தெய்வம் 
பொன்னடிஎன் சென்னியிலே பொருந்தவைத்த தெய்வம் 

பொய்யாத தெய்வம்இடர் செய்யாத தெய்வம் 
அன்னியம்அல் லாததெய்வம் அறிவான தெய்வம் 

அவ்வறிவுக் கறிவாம்என் அன்பான தெய்வம் 
சென்னிலையில் செம்பொருளாய்த் திகழ்கின்ற தெய்வம் 

சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்    
3908
எண்ணியவா விளையாடென் றெனைஅளித்த தெய்வம் 

எல்லாஞ்செய் வல்லசித்தே எனக்கீந்த தெய்வம் 
நண்ணியபொன் னம்பலத்தே நடம்புரியுந் தெய்வம் 

நானாகித் தானாகி நண்ணுகின்ற தெய்வம் 
பண்ணியஎன் பூசையிலே பலித்தபெருந் தெய்வம் 

பாடுகின்ற மறைமுடியில் ஆடுகின்ற தெய்வம் 
திண்ணியன்என் றெனைஉலகம் செப்பவைத்த தெய்வம் 

சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்    
3909
இச்சைஎலாம் எனக்களித்தே எனைக்கலந்த தெய்வம் 

இறந்தவர்கள் அனைவரையும் எழுப்புகின்ற தெய்வம் 
எச்சமயத் தெய்வமுந்தான் எனநிறைந்த தெய்வம் 

எல்லாஞ்செய் வல்லதெய்வம் எனதுகுல தெய்வம் 
பிச்சகற்றும் பெருந்தெய்வம் சிவகாமி எனும்ஓர் 

பெண்கொண்ட தெய்வம்எங்கும் கண்கண்ட தெய்வம் 
செச்சைமலர் எனவிளங்குந் திருமேனித் தெய்வம் 

சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்   

  செச்சைமலர் - வெட்சிமலர் முதற்பதிப்பு  
3910
சாகாத வரம்எனக்கே தந்ததனித் தெய்வம் 

சன்மார்க்க சபையில்எனைத் தனிக்கவைத்த தெய்வம் 
மாகாத லால்எனக்கு வாய்த்தஒரு தெய்வம் 

மாதவரா தியர்எல்லாம் வாழ்த்துகின்ற தெய்வம் 
ஏகாத நிலைஅதன்மேல் எனைஏற்றும் தெய்வம் 

எண்ணுதொறும் என்னுளத்தே இனிக்கின்ற தெய்வம் 
தேகாதி உலகமெலாஞ் செயப்பணித்த தெய்வம் 

சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்