3911
தூண்டாத மணிவிளக்காய்த் துலங்குகின்ற தெய்வம் 

துரியதெய்வம் அரியதெய்வம் பெரியபெருந் தெய்வம் 
மாண்டாரை எழுப்புகின்ற மருந்தான தெய்வம் 

மாணிக்க வல்லியைஓர் வலத்தில்வைத்த தெய்வம் 
ஆண்டாரை ஆண்டதெய்வம் அருட்சோதித் தெய்வம் 

ஆகமவே தாதிஎலாம் அறிவரிதாந் தெய்வம் 
தீண்டாத வெளியில்வளர் தீண்டாத தெய்வம் 

சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்    
3912
எவ்வகைத்தாந் தவஞ்செயினும் எய்தரிதாந் தெய்வம் 

எனக்கெளிதிற் கிடைத்தென்மனம் இடங்கொண்ட தெய்வம் 
அவ்வகைத்தாந் தெய்வம்அதற் கப்பாலாந் தெய்வம் 

அப்பாலும் பெருவெளிக்கே அப்பாலாந் தெய்வம் 
ஒவ்வகத்தே ஒளியாகி ஓங்குகின்ற தெய்வம் 

ஒன்றான தெய்வம்மிக நன்றான தெய்வம் 
செவ்வகைத்தென் றறிஞரெலாஞ் சேர்பெரிய தெய்வம் 

சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்    
3913
சத்தியமாந் தனித்தெய்வம் தடையறியாத் தெய்வம் 

சத்திகள்எல் லாம்விளங்கத் தானோங்கும் தெய்வம் 
நித்தியதன் மயமாகி நின்றதெய்வம் எல்லா 

நிலைகளுந்தன் அருள்வெளியில் நிலைக்கவைத்த தெய்வம் 
பத்திவலைப் படுகின்ற தெய்வம்எனக் கெல்லாப் 

பரிசுமளித் தழியாத பதத்தில்வைத்த தெய்வம் 
சித்திஎலாந் தருதெய்வம் சித்தாந்தத் தெய்வம் 

சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்    

--------------------------------------------------------------------------------

 பேரானந்தப் பெருநிலை 
எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
3914
அணிவளர் திருச்சிற் றம்பலத் தாடும் 

ஆனந்த போகமே அமுதே 
மணிவளர் ஒளியே ஒளியினுள் ஒளியே 

மன்னும்என் ஆருயிர்த் துணையே 
துணிவுறு சித்தாந் தப்பெரும் பொருளே 

தூயவே தாந்தத்தின் பயனே 
பணிவுறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே 

பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே    
3915
திருவளர் திருச்சிற் றம்பலத் தாடும் 

தெய்வமே மெய்ப்பொருட் சிவமே 
உருவளர் ஒளியே ஒளியினுள் ஒளியே 

ஓங்கும்என் உயிர்ப்பெருந் துணையே 
ஒருதனித் தலைமை அருள்வெளி நடுவே 

உவந்தர சளிக்கின்ற அரசே 
பருவரல் நீக்கி இனித்திட எனக்கே 

பழுத்தபே ரானந்தப் பழமே