3936
உள்ளானைக் கதவுதிறந் துள்ளே காண 

உளவெனக்கே உரைத்தானை உணரார் பாட்டைக் 
கொள்ளானை என்பாட்டைக் குறிக்கொண் டானைக் 

கொல்லாமை விரதமெனக் கொண்டார் தம்மைத் 
தள்ளானைக் கொலைபுலையைத் தள்ளா தாரைத் 

தழுவானை யான்புரிந்த தவறு நோக்கி 
எள்ளானை இடர்தவிர்த்திங் கென்னை ஆண்ட 

எம்மானைக் கண்டுகளித் திருக்கின் றேனே    
3937
உறவானை என்னுயிர்க்குள் உயிரா னானை 

உறுபிழைகள் செயினும்அவை உன்னி என்னை 
மறவானை அறவாழி வழங்கி னானை 

வஞ்சகர்க்குத் திருக்கோயில் வழிக்க பாடந் 
திறவானை என்னளவில் திறந்து காட்டிச் 

சிற்சபையும் பொற்சபையும் சேர்வித் தானை 
இறவானைப் பிறவானை இயற்கை யானை 

எம்மானைக் கண்டுகளித் திருக்கின் றேனே   
3938
அகத்தானைப் புறத்தானை அணுவா னானை 

அணுவினுக்குள் அணுவானை அதனுள் ளானை 
மகத்தானை மகத்தினும்ஓர் மகத்தா னானை 

மாமகத்தாய் இருந்தானை வயங்கா நின்ற 
சகத்தானை அண்டமெலாம் தானா னானைத் 

தனிஅருளாம் பெருங்கருணைத் தாயா னானை 
இகத்தானைப் பரத்தானைப் பொதுவில் ஆடும் 

எம்மானைக் கண்டுகளித் திருக்கின் றேனே   
3939
செய்யானைக் கரியானைப் பசுமை யானைத் 

திகழ்ந்திடுபொன் மையினானை வெண்மை யானை 
மெய்யானைப் பொய்யானை மெய்பொய் இல்லா 

வெளியானை ஒளியானை விளம்பு வார்க்குக் 
கையானை என்னையெடுத் தணைத்துக் கொண்ட 

கையானை என்னைஎன்றும் கையா தானை 
எய்யானை எவ்வுலகும் ஏத்த என்னை 

ஈன்றானைக் கண்டுகளித் திருக்கின் றேனே    
3940
மருந்தானை மணியானை வழுத்தா நின்ற 

மந்திரங்க ளானானை வான நாட்டு 
விருந்தானை உறவானை நண்பி னானை 

மேலானைக் கீழானை மேல்கீழ் என்னப் 
பொருந்தானை என்னுயிரில் பொருந்தி னானைப் 

பொன்னானைப் பொருளானைப் பொதுவாய் எங்கும் 
இருந்தானை இருப்பானை இருக்கின் றானை 

எம்மானைக் கண்டுகளித் திருக்கின் றேனே