3996
தன்னிக ரில்லாத் தலைவஎன் றரற்றித் 

தனித்தனி மறைகள்ஆ கமங்கள் 
உன்னிநின் றோடி உணர்ந்துணர்ந் துணரா 

ஒருதனிப் பெரும்பதி உவந்தே 
புன்னிக ரில்லாப் புலையனேன் பிழைகள் 

பொறுத்தருட் பூரண வடிவாய் 
என்னுளம் புகுந்தே நிறைந்தனன் அந்தோ 

எந்தையைத் தடுப்பவர் யாரே    
3997
பால்வகை ஆணோ பெண்கொலோ இருமைப் 

பாலதோ பால்உறா அதுவோ 
ஏல்வகை ஒன்றோ இரண்டதோ அனாதி 

இயற்கையோ ஆதியின் இயல்போ 
மேல்வகை யாதோ எனமறை முடிகள் 

விளம்பிட விளங்கும்ஓர் தலைவன் 
மால்வகை மனத்தேன் உளக்குடில் புகுந்தான் 

வள்ளலைத் தடுப்பவர் யாரே   
3998
வரம்பெறும் ஆன்ம உணர்ச்சியும் செல்லா 

வருபர உணர்ச்சியும் மாட்டாப் 
பரம்பர உணர்ச்சி தானும்நின் றறியாப் 

பராபர உணர்ச்சியும் பற்றா 
உரம்பெற உணர்வார் யார்எனப் பெரியர் 

உரைத்திட ஓங்கும்ஓர் தலைவன் 
கரம்பெறு கனிபோல் என்னுளம் புகுந்தான் 

கடவுளைத் தடுப்பவர் யாரே   
3999
படைத்திடல் முதல்ஐந் தொழில்புரிந் திலங்கும் 

பரம்பர ஒளிஎலாம் அணுவில் 
கிடைத்திடக் கீழ்மேல் நடுஎனக் காட்டாக் 

கிளர்ஒளி யாய்ஒளிக் கெல்லாம் 
அடைத்தகா ரணமாய்க் காரணங் கடந்த 

அருட்பெருஞ் ஸோதியாம் ஒருவன் 
கடைத்தனிச் சிறியேன் உளம்புகுந் தமர்ந்தான் 

கடவுளைத் தடுப்பவர் யாரே    
4000
அளவெலாங் கடந்த பெருந்தலை அண்ட 

அடுக்கெலாம் அம்மஓர் அணுவின் 
பிளவில்ஓர் கோடிக் கூற்றில்ஒன் றாகப் 

பேசநின் றோங்கிய பெரியோன் 
களவெலாந் தவிர்த்தென் கருத்தெலாம் நிரப்பிக் 

கருணையா ரமுதளித் துளமாம் 
வளவிலே புகுந்து வளர்கின்றான் அந்தோ 

வள்ளலைத் தடுப்பவர் யாரே