4006
பாட்டுவந்து பரிசளித்த பதியைஅருட் பதியைப் 

பசுபதியைக் கனகசபா பதியைஉமா பதியைத் 
தேட்டமிகும் பெரும்பதியைச் சிவபதியை எல்லாம் 

செய்யவல்ல தனிப்பதியைத் திகழ்தெய்வப் பதியை 
ஆட்டியல்செய் தருள்பரம பதியைநவ பதியை 

ஆனந்த நாட்டினுக்கோர் அதிபதியை ஆசை 
காட்டிஎனை மணம்புரிந்தென் கைபிடித்த பதியைக் 

கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே    
4007
மதித்திடுதல் அரியஒரு மாணிக்க மணியை 

வயங்கியபே ரொளியுடைய வச்சிரமா மணியைத் 
துதித்திடுவே தாகமத்தின் முடிமுடித்த மணியைச் 

சுயஞ்சோதித் திருமணியைச் சுத்தசிவ மணியை 
விதித்தல்முதல் தொழில்இயற்று வித்தகுரு மணியை 

விண்மணியை அம்மணிக்குள் விளங்கியமெய்ம் மணியைக் 
கதித்தசுக மயமணியைச் சித்தசிகா மணியைக் 

கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே    
4008
மாற்றைஅளந் தறிந்திலம்என் றருமறைஆ கமங்கள் 

வழுத்தமணி மன்றோங்கி வயங்கும்அருட் பொன்னை 
ஆற்றல்மிகு பெரும்பொன்னை ஐந்தொழிலும் புரியும் 

அரும்பொன்னை என்தன்னை ஆண்டசெழும் பொன்னைத் 
தேற்றமிகு பசும்பொன்னைச் செம்பொன்னை ஞான 

சிதம்பரத்தே விளங்கிவளர் சிவமயமாம் பொன்னைக் 
காற்றனல்ஆ காயம்எலாம் கலந்தவண்ணப் பொன்னைக் 

கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே    
4009
ஆய்தருவே தாகமத்தின் அடிமுடிநின் றிலங்கும் 

அரியபெரும் பொருளைஅவைக் கனுபவமாம் பொருளை 
வேய்தருதத் துவப்பொருளைத் தத்துவங்கள் விளங்க 

விளங்குகின்ற பரம்பொருளைத் தத்துவங்கள் அனைத்தும் 
தோய்தரல்இல் லாததனிச் சுயஞ்சோதிப் பொருளைச் 

சுத்தசிவ மயமான சுகாதீதப் பொருளைக் 
காய்தரல்இல் லாதென்னைக் காத்தஅருட் பொருளைக் 

கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே    
4010
திருத்தமிகு முனிவர்களும் தேவர்களும் அழியாச் 

சித்தர்களும் சிருட்டிசெயும் திறத்தர்களும் காக்கும் 
அருத்தமிகு தலைவர்களும் அடக்கிடல்வல் லவரும் 

அலைபுரிகின் றவர்களும்உள் அனுக்கிரகிப் பவரும் 
பொருத்துமற்றைச் சத்திகளும் சத்தர்களும் எல்லாம் 

பொருள்எதுவோ எனத்தேடிப் போகஅவர் அவர்தம் 
கருத்தில்ஒளித் திருக்கின்ற கள்வனைஎன் கண்ணால் 

கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே