4016
எய்ப்பிலே கிடைத்த வைப்பது என்கோ 

என்னுயிர்க் கின்பமே என்கோ 
துய்ப்பிலே நிறைந்த பெருங்களிப் பென்கோ 

சோதியுட் சோதியே என்கோ 
தப்பெலாம் பொறுத்த தயாநிதி என்கோ 

தனிப்பெருந் தலைவனே என்கோ 
இப்பிறப் பதிலே மெய்ப்பயன் அளித்திங் 

கென்னைஆண் டருளிய நினையே    
4017
அச்சம்நீக் கியஎன் ஆரியன் என்கோ 

அம்பலத் தெம்பிரான் என்கோ 
நிச்சலும் எனக்கே கிடைத்தவாழ் வென்கோ 

நீடும்என் நேயனே என்கோ 
பிச்சனேற் களித்த பிச்சனே என்கோ 

பெரியரிற் பெரியனே என்கோ 
இச்சகத் தழியாப் பெருநலம் அழித்திங் 

கென்னைஆண் டருளிய நினையே   
4018
அத்தம்நேர் கிடைத்த சுவைக்கனி என்கோ 

அன்பிலே நிறைஅமு தென்கோ 
சித்தெலாம் வல்ல சித்தனே என்கோ 

திருச்சிற்றம் பலச்சிவம் என்கோ 
மத்தனேன் பெற்ற பெரியவாழ் வென்கோ 

மன்னும்என் வாழ்முதல் என்கோ 
இத்தனிப் பிறப்பை நித்தியம் ஆக்கி 

என்னைஆண் டருளிய நினையே   
4019
மறப்பெலாம் தவிர்த்த மதிஅமு தென்கோ 

மயக்கநீத் தருள்மருந் தென்கோ 
பறப்பெலாம் ஒழித்த பதிபதம் என்கோ 

பதச்சுவை அனுபவம் என்கோ 
சிறப்பெலாம் எனக்கே செய்ததாய் என்கோ 

திருச்சிற்றம் பலத்தந்தை என்கோ 
இறப்பிலா வடிவம் இம்மையே அளித்திங் 

கென்னைஆண் டருளிய நினையே    
4020
அன்பிலே பழுத்த தனிப்பழம் என்கோ 

அறிவிலே அறிவறி வென்கோ 
இன்பிலே நிறைந்த சிவபதம் என்கோ 

என்னுயிர்த் துணைப்பதி என்கோ 
வன்பிலா மனத்தே வயங்கொளி என்கோ 

மன்னும்அம் பலத்தர சென்கோ 
என்புரி அழியாப் பொன்புரி ஆக்கி 

என்னைஆண் டருளிய நினையே