4026
துன்பெலாம் தவிர்த்த துணைவனே என்கோ 

சோதியுட் சோதியே என்கோ 
அன்பெலாம் அளித்த அன்பனே என்கோ 

அம்மையே அப்பனே என்கோ 
இன்பெலாம் புரிந்த இறைவனே என்கோ 

என்உயிர்க் கின்அமு தென்கோ 
என்பொலா மணியே என்கணே என்கோ 

என்னுயிர் நாதநின் றனையே    
4027
கருத்தனே எனது கருத்தினுக் கிசைந்த 

கணவனே கணவனே என்கோ 
ஒருத்தனே எல்லாம் உடையநா யகனே 

ஒருதனிப் பெரியனே என்கோ 
திருத்தனே எனது செல்வமே எல்லாம் 

செயவல்ல சித்தனே என்கோ 
நிருத்தனே எனக்குப் பொருத்தனே என்கோ 

நிறைஅருட் சோதிநின் றனையே    
4028
தாயனே எனது தாதையே ஒருமைத் 

தலைவனே தலைவனே என்கோ 
பேயனேன் பிழையைப் பொறுத்தருள் புரிந்த 

பெருந்தகைப் பெரும்பதி என்கோ 
சேயனேன் பெற்ற சிவபதம் என்கோ 

சித்தெலாம் வல்லசித் தென்கோ 
தூயனே எனது நேயனே என்கோ 

சோதியுட் சோதிநின் றனையே    
4029
அரும்பிலே மலர்வுற் றருள்மணம் வீசும் 

ஆனந்தத் தனிமலர் என்கோ 
கரும்பிலே எடுத்த சுவைத்திரள் என்கோ 

கடையனேன் உடையநெஞ் சகமாம் 
இரும்பிலே பழுத்துப் பேரொளி ததும்பி 

இலங்கும்ஓர் பசும்பொனே என்கோ 
துரும்பினேன் பெற்ற பெரும்பதம் என்கோ 

சோதியுட் சோதிநின் றனையே   
4030
தாகமுள் எடுத்த போதெதிர் கிடைத்த 

சர்க்கரை அமுதமே என்கோ 
மோகம்வந் தடுத்த போதுகைப் பிடித்த 

முகநகைக் கணவனே என்கோ 
போகமுள் விரும்பும் போதிலே வலிந்து 

புணர்ந்தஓர் பூவையே என்கோ 
ஆகமுட் புகுந்தென் உயிரினுட் கலந்த 

அம்பலத் தாடிநின் றனையே