4111
எட்டிரண்டும் என்என்றால் மயங்கியஎன் றனக்கே 

எட்டாத நிலைஎல்லாம் எட்டுவித்த குருவே 
சுட்டிரண்டுங் காட்டாதே துரியநிலை நடுவே 

சுகமயமாய் விளங்குகின்ற சுத்தபரம் பொருளே 
மட்டிதுஎன் றறிவதற்கு மாட்டாதே மறைகள் 

மவுனம்உறப் பரம்பரத்தே வயங்குகின்ற ஒளியே 
தட்டறியாத் திருப்பொதுவில் தனிநடஞ்செய் அரசே 

தாழ்மொழிஎன் றிகழாதே தரித்துமகிழ்ந் தருளே    
4112
சாதிகுலம் சமயமெலாம் தவிர்த்தெனைமேல் ஏற்றித் 

தனித்ததிரு அமுதளித்த தனித்தலைமைப் பொருளே 
ஆதிநடுக் கடைகாட்டா தண்டபகிர் அண்டம் 

ஆருயிர்கள் அகம்புறம்மற் றனைத்தும்நிறை ஒளியே 
ஓதிஉணர்ந் தவர்எல்லாம் எனைக்கேட்க எனைத்தான் 

ஓதாமல் உணர்ந்துணர்வாம் உருவுறச்செய் உறவே 
சோதிமய மாய்விளங்கித் தனிப்பொதுவில் நடிக்கும் 

தூயநடத் தரசேஎன் சொல்லும்அணிந் தருளே    
4113
அடிக்கடிஎன் அகத்தினிலும் புறத்தினிலும் சோதி 

அருள்உருவாய்த் திரிந்துதிரிந் தருள்கின்ற பொருளே 
படிக்களவின் மறைமுடிமேல் ஆகமத்தின் முடிமேல் 

பதிந்தபதம் என்முடிமேல் பதித்ததனிப் பதியே 
பொடிக்கனகத் திருமேனித் திருமணங்கற் பூரப் 

பொடிமணத்தோ டகம்புறமும் புதுமணஞ்செய் அமுதே 
அடிக்கனக அம்பலத்தே திருச்சிற்றம் பலத்தே 

ஆடல்புரி அரசேஎன் அலங்கல்அணிந் தருளே    
4114
அறையாத மிகுபெருங்காற் றடித்தாலும் சிறிதும் 

அசையாதே அவியாதே அண்டபகி ரண்டத் 
துறையாவும் பிண்டவகைத் துறைமுழுதும் விளங்கத் 

தூண்டாதே விளங்குகின்ற ஸோதிமணி விளக்கே 
மறையாதே குறையாதே களங்கமும் இல்லாதே 

மயக்காதே பனிக்காதே வயங்குகின்ற மதியே 
இறையாய்எவ் வுயிரகத்தும் அகப்புறத்தும் புறத்தும் 

இலங்குநடத் தரசேஎன் இசையும்அணிந் தருளே    
4115
பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படித்தாலும் படிக்கப் 

பக்கம்நின்று கேட்டாலும் பரிந்துள்உணர்ந் தாலும் 
ஈர்த்தாலும் பிடித்தாலும் கட்டிஅணைத் தாலும் 

இத்தனைக்கும் தித்திக்கும் இனித்தசுவைக் கரும்பே 
வேர்த்தாவி மயங்காது கனிந்தநறுங் கனியே 

மெய்ம்மைஅறி வானந்தம் விளக்கும்அருள் அமுதே 
தீர்த்தாஎன் றன்பர்எலாம் தொழப்பொதுவில் நடிக்கும் 

தெய்வநடத் தரசேஎன் சிறுமொழிஏற் றருளே