4116
பற்றுதலும் விடுதலும்உள் அடங்குதலும் மீட்டும் 

படுதலொடு சுடுதலும்புண் படுத்தலும்இல் லாதே 
உற்றொளிகொண் டோ ங்கிஎங்கும் தன்மயமாய் ஞான 

உருவாகி உயிர்க்குயிராய் ஓங்குகின்ற நெருப்பே 
சுற்றுதலும் தோன்றுதலும் மறைதலும்வெச் சென்றே 

சுடுதலும்இல் லாதென்றும் துலங்குகின்ற சுடரே 
முற்றும்உணர்ந் தவர்உளத்தே திருச்சிற்றம் பலத்தே 

முயங்கும்நடத் தரசேஎன் மொழியும்அணிந் தருளே    
4117
ஐம்பூத பரங்கள்முதல் நான்கும்அவற் றுள்ளே 

அடுத்திடுநந் நான்கும்அவை அகம்புறமேல் நடுக்கீழ் 
கம்பூத பக்கமுதல் எல்லாந்தன் மயமாய்க் 

காணும்அவற் றப்புறமும் கலந்ததனிக் கனலே 
செம்பூத உலகங்கள் பூதாண்ட வகைகள் 

செழித்திடநற் கதிர்பரப்பித் திகழ்கின்ற சுடரே 
வெம்பூதத் தடைதவிர்ந்தார் ஏத்தமணி மன்றில் 

விளங்கும்நடத் தரசேஎன் விளம்பும்அணிந் தருளே    
4118
வாதுறும்இந் தியகரண பரங்கள்முதல் நான்கும் 

வகுத்திடுநந் நான்கும்அகம் புறமேல்கீழ் நடுப்பால் 
ஓதுறும்மற் றெல்லாந்தன் மயமாகக் கலந்தே 

ஓங்கவற்றின் அப்புறமும் ஒளிர்கின்ற ஒளியே 
சூதுறுமிந் தியகரண லோகாண்டம் அனைத்தும் 

சுடர்பரப்பி விளங்குகின்ற சுயஞ்சோதிச் சுடரே 
போதுறுவார் பலர்நின்று போற்றநடம் பொதுவில் 

புரியும்நடத் தரசேஎன் புகலும்அணிந் தருளே    
4119
பகுதிபர முதல்நான்கும் அவற்றுறுநந் நான்கும் 

பரவிஎலாம் தன்மயமாம் படிநிறைந்து விளங்கித் 
தகுதிபெறும் அப்பகுதிக் கப்புறமும் சென்றே 

தனிஒளிச்செங் கோல்நடத்தித் தழைக்கின்ற ஒளியே 
மிகுதிபெறு பகுதிஉல கம்பகுதி அண்டம் 

விளங்கஅருட் சுடர்பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே 
தொகுதிபெறு கடவுளர்கள் ஏத்தமன்றில் நடிக்கும் 

துரியநடத் தரசேஎன் சொல்லும்அணிந் தருளே    
4120
மாமாயைப் பரமாதி நான்கும்அவற் றுள்ளே 

வயங்கியநந் நான்குந்தன் மயத்தாலே விளக்கி 
ஆமாறம் மாமாயைக் கப்புறத்தும் நிறைந்தே 

அறிவொன்றே வடிவாகி விளங்குகின்ற ஒளியே 
தாமாயா புவனங்கள் மாமாயை அண்டம் 

தழைத்துவிளங் கிடக்கதிர்செய் தனித்தபெருஞ் சுடரே 
தேமாலும் பிரமனும்நின் றேத்தமன்றில் நடிக்கும் 

தெய்வநடத் தரசேஎன் சிறுமொழிஏற் றருளே