4121
சுத்தபர முதல்நான்கும் அவற்றுறுநந் நான்கும் 

தூயஒளி வடிவாகத் துலங்கும்ஒளி அளித்தே 
நித்தபரம் பரநடுவாய் முதலாய்அந் தமதாய் 

நீடியஓர் பெருநிலைமேல் ஆடியபே ரொளியே 
வித்தமுறும் சுத்தபர லோகாண்டம் அனைத்தும் 

விளக்கமுறச் சுடர்பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே 
சத்தியஞா னானந்தச் சித்தர்புகழ் பொதுவில் 

தனித்தநடத் தரசேஎன் சாற்றும்அணிந் தருளே    
4122
சாற்றுகின்ற கலைஐந்தில் பரமாதி நான்கும் 

தக்கஅவற் றூடிருந்த நந்நான்கும் நிறைந்தே 
ஊற்றுகின்ற அகம்புறமேல் நடுக்கீழ்மற் றனைத்தும் 

உற்றிடுந்தன் மயமாகி ஒளிர்கின்ற ஒளியே 
தோற்றுகின்ற கலைஉலகம் கலைஅண்ட முழுதும் 

துலங்குகின்ற சுடர்பரப்பிச் சூழ்கின்ற சுடரே 
போற்றுகின்ற மெய்அடியர் களிப்பநடித் தருளும் 

பொதுவில்நடத் தரசேஎன் புகலும்அணிந் தருளே    
4123
நாட்டியஓங் காரம்ஐந்தில் பரமுதல்ஓர் நான்கும் 

நந்நான்கு மாறிடத்தும் நயந்துநிறைந் தருளி 
ஈட்டியசெம் பொருள்நிலையோ டிலக்கியமும் விளங்க 

இனிதுநின்று விளங்குகின்ற இன்பமய ஒளியே 
கூட்டியஓங் காரஉல கோங்கார அண்டம் 

குடிவிளங்கக் கதிர்பரப்பிக் குலவுபெருஞ் சுடரே 
பாட்டியல்கொண் டன்பரெலாம் போற்றமன்றில் நடிக்கும் 

பரமநடத் தரசேஎன் பாட்டும்அணிந் தருளே    
4124
மன்னுகின்ற அபரசத்திப் பரமாதி அவற்றுள் 

வகுத்தநிலை யாதிஎலாம் வயங்கவயின் எல்லாம் 
பன்னுகின்ற பற்பலவாம் விசித்திரசித் திரங்கள் 

பரவிவிளங் கிடவிளங்கிப் பதிந்தருளும் ஒளியே 
துன்அபர சத்திஉல கபரசத்தி அண்டம் 

சுகம்பெறவே கதிர்பரப்பித் துலங்குகின்ற சுடரே 
உன்னும்அன்பர் உளங்களிக்கத் திருச்சிற்றம் பலத்தே 

ஓங்கும்நடத் தரசேஎன் உரையும்அணிந் தருளே    
4125
விளங்குபர சத்திகளின் பரமாதி அவற்றுள் 

விரிந்தநிலை யாதிஎலாம் விளங்கிஒளி வழங்கிக் 
களங்கமிலாப் பரவெளியில் அந்தம்முதல் நடுத்தான் 

காட்டாதே நிறைந்தெங்கும் கலந்திடும்பே ரொளியே 
உளங்குலவு பரசத்தி உலகமண்ட முழுதும் 

ஒளிவிளங்கச் சுடர்பரப்பி ஓங்குதனிச் சுடரே 
வளங்குலவு திருப்பொதுவில் மாநடஞ்செய் அரசே 

மகிழ்ந்தெனது சொல்எனும்ஓர் மாலைஅணிந் தருளே