4151
நன்மைஎலாம் தீமைஎனக் குரைத்தோடித் திரியும் 

நாய்க்குலத்தில் கடையான நாயடியேன் இயற்றும் 
புன்மைஎலாம் பெருமைஎனப் பொறுத்தருளிப் புலையேன் 

பொய்உரைமெய் உரையாகப் புரிந்துமகிழ்ந் தருளித் 
தன்மைஎலாம் உடையபெருந் தவிசேற்றி முடியும் 

தரித்தருளி ஐந்தொழில்செய் சதுர்அளித்த பதியே 
இன்மைஎலாம் தவிர்ந்தடியார் இன்பமுறப் பொதுவில் 

இலங்குநடத் தரசேஎன் இசையும்அணிந் தருளே    
4152
விழுக்குலத்தார் அருவருக்கும் புழுக்குலத்தில் கடையேன் 

மெய்யுரையேன் பொய்யுரையை வியந்துமகிழ்ந் தருளி 
முழுக்குலத்தோர் முடிசூட்டி ஐந்தொழில்செய் எனவே 

மொழிந்தருளி எனையாண்ட முதற்றனிப்பேர் ஒளியே 
எழுக்குலத்தில் புரிந்தமனக் கழுக்குலத்தார் தமக்கே 

எட்டாத நிலையேநான் எட்டியபொன் மலையே 
மழுக்குலத்தார் போற்றமணி மன்றில்நடம் புரியும் 

மாநடத்தென் அரசேஎன் மாலைஅணிந் தருளே    
4153
கலைக்கொடிகண் டறியாத புலைக்குடியில் கடையேன் 

கைதவனேன் பொய்தவமும் கருத்தில்உவந் தருளி 
மலைக்குயர்மாத் தவிசேற்றி மணிமுடியுஞ் சூட்டி 

மகனேநீ வாழ்கஎன வாழ்த்தியஎன் குருவே 
புலைக்கொடியார் ஒருசிறிதும் புலப்படக்கண் டறியாப் 

பொன்னேநான் உண்ணுகின்ற புத்தமுதத் திரளே 
விலைக்கறியா மாமணியே வெறுப்பறியா மருந்தே 

விளங்குநடத் தரசேஎன் விளம்பும்அணிந் தருளே    
4154
மதம்என்றும் சமயம்என்றும் சாத்திரங்கள் என்றும் 

மன்னுகின்ற தேவர்என்றும் மற்றவர்கள் வாழும் 
பதம்என்றும் பதம்அடைந்த பத்தர்அனு பவிக்கப் 

பட்டஅனு பவங்கள்என்றும் பற்பலவா விரிந்த 
விதம்ஒன்றும் தெரியாதே மயங்கியஎன் தனக்கே 

வெட்டவெளி யாஅறிவித் திட்டஅருள் இறையே 
சதம்ஒன்றும் சுத்தசிவ சன்மார்க்கப் பொதுவில் 

தனிநடஞ்செய் அரசேஎன் சாற்றும்அணிந் தருளே    
4155
என்ஆசை எல்லாம்தன் அருள்வடிவந் தனக்கே 

எய்திடச்செய் திட்டருளி எனையும்உடன் இருத்தித் 
தன்ஆசை எல்லாம்என் உள்ளகத்தே வைத்துத் 

தானும்உடன் இருந்தருளிக் கலந்தபெருந் தகையே 
அன்னாஎன் ஆருயிரே அப்பாஎன் அமுதே 

ஆவாஎன் றெனையாண்ட தேவாமெய்ச் சிவமே 
பொன்னாரும் பொதுவில்நடம் புரிகின்ற அரசே 

புண்ணியனே என்மொழிப்பூங் கண்ணியும்ஏற் றருளே