4176
இயல்வேதா கமங்கள்புரா ணங்கள்இதி காசம் 

இவைமுதலா இந்திரசா லங்கடையா உரைப்பார் 
மயல்ஒருநூல் மாத்திரந்தான் சாலம்என அறிந்தார் 

மகனேநீ நூல்அனைத்தும் சாலம்என அறிக 
செயல்அனைத்தும் அருள்ஒளியால் காண்கஎன எனக்கே 

திருவுளம்பற் றியஞான தேசிகமா மணியே 
அயல்அறியா அறிவுடையார் எல்லாரும் போற்ற 

ஆடுகின்ற அரசேஎன் அலங்கல்அணிந் தருளே    
4177
தோன்றியவே தாகமத்தைச் சாலம்என உரைத்தேம் 

சொற்பொருளும் இலக்கியமும் பொய்எனக்கண் டறியேல் 
ஊன்றியவே தாகமத்தின் உண்மைநினக் காகும் 

உலகறிவே தாகமத்தைப் பொய்எனக்கண் டுணர்வாய் 
ஆன்றதிரு அருட்செங்கோல் நினக்களித்தோம் நீயே 

ஆள்கஅருள் ஒளியால்என் றளித்ததனிச் சிவமே 
ஏன்றதிரு அமுதெனக்கும் ஈந்தபெரும் பொருளே 

இலங்குநடத் தரசேஎன் இசையும்அணிந் தருளே    
4178
நான்முகர்நல் உருத்திரர்கள் நாரணர்இந் திரர்கள் 

நவில்அருகர் புத்தர்முதல் மதத்தலைவர் எல்லாம் 
வான்முகத்தில் தோன்றிஅருள் ஒளிசிறிதே அடைந்து 

வானகத்தும் வையகத்தும் மனம்போன படியே 
தேன்முகந்துண் டவர்எனவே விளையாடா நின்ற 

சிறுபிள்ளைக் கூட்டம்என அருட்பெருஞ்சோ தியினால் 
தான்மிகக்கண் டறிகஎனச் சாற்றியசற் குருவே 

சபையில்நடத் தரசேஎன் சாற்றும்அணிந் தருளே    
4179
தவறாத வேதாந்த சித்தாந்த முதலாச் 

சாற்றுகின்ற அந்தமெலாம் தனித்துரைக்கும் பொருளை 
இவறாத சுத்தசிவ சன்மார்க்க நிலையில் 

இருந்தருளாம் பெருஞ்சோதி கொண்டறிதல் கூடும் 
எவராலும் பிறிதொன்றால் கண்டறிதல் கூடா 

தென்ஆணை என்மகனே அருட்பெருஞ்சோ தியைத்தான் 
தவறாது பெற்றனைநீ வாழ்கஎன்ற பதியே 

சபையில்நடத் தரசேஎன் சாற்றும்அணிந் தருளே    
4180
ஐயமுறேல் என்மகனே இப்பிறப்பிற் றானே 

அடைவதெலாம் அடைந்தனைநீ அஞ்சலைஎன் றருளி 
வையமிசைத் தனிஇருத்தி மணிமுடியும் சூட்டி 

வாழ்கஎன வாழ்த்தியஎன் வாழ்க்கைமுதற் பொருளே 
துய்யஅருட் பெருஞ்சோதி சுத்தசிவ வெளியே 

சுகமயமே எல்லாஞ்செய் வல்லதனிப் பதியே 
உய்யுநெறி காட்டிமணி மன்றிடத்தே நடிக்கும் 

ஒருமைநடத் தரசேஎன் உரையும்அணிந் தருளே