4191
மயங்கினேன் எனினும் வள்ளலே உனைநான் 

மறப்பனோ கனவினும் என்றாள் 
உயங்கினேன் உன்னை மறந்திடில் ஐயோ 

உயிர்தரி யாதெனக் கென்றாள் 
கயங்கினேன் கயங்கா வண்ணநின் கருணைக் 

கடலமு தளித்தருள் என்றாள் 
வயங்குசிற் சபையில் வரதனே என்றாள் 

வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே    
4192
அஞ்சல்என் றெனைஇத் தருணநீ வந்தே 

அன்பினால் அணைத்தருள் என்றாள் 
பஞ்சுபோல் பறந்தேன் அய்யவோ துன்பம் 

படமுடி யாதெனக் கென்றாள் 
செஞ்செவே எனது கருத்தெலாம் உனது 

திருவுளம் அறியுமே என்றாள் 
வஞ்சகம் அறியா வள்ளலே என்றாள் 

வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே    
4193
பூமியோ பொருளோ விரும்பிலேன் உன்னைப் 

புணர்ந்திட விரும்பினேன் என்றாள் 
காமிஎன் றெனைநீ கைவிடேல் காமக் 

கருத்தெனக் கில்லைகாண் என்றாள் 
சாமிநீ வரவு தாழ்த்திடில் ஐயோ 

சற்றுநான் தரித்திடேன் என்றாள் 
மாமிகு கருணை வள்ளலே என்றாள் 

வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே    
4194
அடுத்துநான் உன்னைக் கலந்தனு பவிக்க 

ஆசைமேற் பொங்கிய தென்றாள் 
தடுத்திட முடியா தினிச்சிறு பொழுதும் 

தலைவனே தாழ்த்திடேல் என்றாள் 
தொடுத்துல குள்ளார் தூற்றுதல் வாயால் 

சொலமுடி யாதெனக் கென்றாள் 
மடுத்தவெந் துயர்தீர்த் தெடுத்தருள் என்றாள் 

வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே    
4195
தடுத்திடல் வல்லார் இல்லைநின் அருளைத் 

தருகநற் றருணம்ஈ தென்றாள் 
கொடுத்திடில் ஐயோ நின்னருட் பெருமை 

குறையுமோ குறைந்திடா தென்றாள் 
நடுத்தய விலர்போன் றிருத்தலுன் றனக்கு 

ஞாயமோ நண்பனே என்றாள் 
வடுத்தினும் வாயேன் அல்லன்நான் என்றாள் 

வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே