4236
ஈற்றில்ஒன்றாய் மற்றை இயல்வருக்க மாகியபேர் 
ஏற்ற பறவை இருமைக்கும் - சாற்றுவமை 
அன்றே தலைமகட்கா அம்பலவர் தம்பால்ஏ(கு) 
என்றே எனக்குநினக் கும்    
4237
கைத்தலைமே லிட்டலையிற் கண்ணுடையான் கால்மலர்க்குக் 
கைத்தலைமே லிட்டலையிற் கண்ணீர்கொண் - டுய்த்தலைமேல் 
காணாயேல் உண்மைக் கதிநிலையைக் கைக்கணியாக் 
காணாயே நெஞ்சே களித்து   
4238
கல்லோ மணலோ கனியோ கரும்போஎன்(று) 
எல்லோமும் இங்கே இருக்கின்றோம் - சொல்லோம் 
அதுவாய் அதன்பொருளாய் அப்பாலாய் யார்க்கும் 
பொதுவாய் நடிக்கின்ற போது    
4239
அதுபார் அதிலே அடைந்துவதி மற்றாங்(கு) 
அதில்ஏழை யைப்புரமெய் யன்பால் - அதிலே 
நலமே வதிலேநின் னாவூர் திருவம் 
பலமேவக் காட்டும் பரிசு    
4240
நம்பார் வதிபாக னம்புரத்தில் நின்றுவந்தோன் 
அம்பாரத் தென்கிழக்கே அம்பலத்தான் - வெம்பாது 
பார்த்தால் அளிப்பான் தெரியுஞ் சிதம்பரம்நீ 
பார்த்தாய்இப் பாட்டின் பரிசு