4301
இப்புவி யில்நம்மை ஏன்றுகொண் டாண்டநம் 
அப்பர் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4302
சித்தர் எலாம்வல்ல தேவர் நமையாண்ட 
அத்தர் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4303
சோதி அருட்பெருஞ் சோதியார் நம்முடை 
ஆதி இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4304
தாண்டவ னார்என்னைத் தான்தடுத் தாட்கொண்ட 
ஆண்டவ னார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4305
வன்பர் மனத்தை மதியா தவர்நம 
தன்பர் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே