4306
தெருளுடை யார்எலாஞ் செய்யவல் லார்திரு 
அருளுடை யார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4307
நம்மை ஆட்கொள்ள நடம்புரி வார்நம 
தம்மை யினோடிதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4308
தன்னைஒப் பார்சிற் சபைநடஞ் செய்கின்றார் 
அன்னைஒப் பார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4309
பாடுகின் றார்க்கருட் பண்பினர் ஞானக்கூத் 
தாடுகின் றார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4310
காதரிப் பார்கட்குக் காட்டிக் கொடார்நம்மை 
ஆதரிப் பார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே