4311
நீளவல் லார்க்குமேல் நீளவல்லார் நம்மை 
ஆளவல் லார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4312
இன்புடை யார்நம் இதயத் தமர்ந்தபே 
ரன்புடை யார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4313
உபய பதத்தைநம் உச்சிமேற் சூட்டிய 
அபயர் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4314
வேண்டுகொண் டார்என்னை மேல்நிலைக் கேற்றியே 
ஆண்டுகொண் டார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4315
எச்சம்பெ றேல்மக னேஎன்றென் னுள்உற்ற 
அச்சம் தவிர்த்தவர் அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே