4316
நமுதன் முதற்பல நன்மையு மாம்ஞான 
அமுதர் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4317
செடிகள் தவிர்த்தருட் செல்வ மளிக்கின்ற 
அடிகள் இதோதிரு வம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4318
விரசுல கெல்லாம் விரித்தைந் தொழில்தரும் 
அரசுடை யார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
4319
செறிவுடை யார்உளத் தேநடஞ் செய்கின்ற 
அறிவுரு வார்இதோ அம்பலத் திருக்கின்றார் அஞ்சா தே  
 அஞ்சா தே நெஞ்சே அஞ்சா தே 
அஞ்சா தே நெஞ்சே அஞ்சா தே --------------------------------------------------------------------------------

 ஆடிய பாதம் 
சிந்து 
 பல்லவி 
4320
ஆடிய பாதமன் றாடிய பாதம் 
ஆடிய பாதநின் றாடிய பாதம்   
 கண்ணிகள்