4466
பேதநினை யாதுவிரைந் தாடவா ரீர் 

பின்பாட்டுக் காலையிதே ஆடவா ரீர் 
ஓதஉல வாதவரே ஆடவா ரீர் 

உள்ளாசை பொங்குகின்ற தாடவா ரீர் 
சாதல்அறுத் தெனைஆண்டீர் ஆடவா ரீர் 

தனித்தலைமைப் பெரும்பதியீர் ஆடவா ரீர் 
ஏதமறுத் தவர்க்கினியீர் ஆடவா ரீர் 

என்னுடைய நாயகரே ஆடவா ரீர் ஆடவா ரீர்  
4467
கள்ளமொன்றும் அறியேன்நான் ஆடவா ரீர் 

கைகலந்து கொண்டீர்என்னோ டாடவா ரீர் 
உள்ளபடி உரைக்கின்றேன் ஆடவா ரீர் 

உம்மாசை பொங்குகின்ற தாடவா ரீர் 
தள்ளரியேன் என்னோடிங்கே ஆடவா ரீர் 

தாழ்க்கில்இறை யும்தரியேன் ஆடவா ரீர் 
எள்ளல்அறுத் தாண்டுகொண்டீர் ஆடவா ரீர் 

என்னுடைய நாயகரே ஆடவா ரீர் ஆடவா ரீர்  
4468
நச்சுகின்றேன் நிச்சலிங்கே ஆடவா ரீர் 

நாணமச்சம் விட்டேனென்னோ டாடவா ரீர் 
விச்சையெலாம் தந்துகளித் தாடவா ரீர் 

வியந்துரைத்த தருணமிதே ஆடவா ரீர் 
எச்சுகமும் ஆகிநின்றீர் ஆடவா ரீர் 

எல்லாம்செய் வல்லவரே ஆடவா ரீர் 
இச்சைமய மாய்இருந்தேன் ஆடவா ரீர் 

என்னுடைய நாயகரே ஆடவா ரீர் ஆடவா ரீர்  
4469
என்உயிருக் குயிரானீர் ஆடவா ரீர் 

என்அறிவுக் கறிவானீர் ஆடவா ரீர் 
என்னுடைஎன் பிற்கலந்தீர் ஆடவா ரீர் 

என்னுடைஉள் ளத்திருந்தீர் ஆடவா ரீர் 
என்உரிமைத் தாயனையீர் ஆடவா ரீர் 

எனதுதனித் தந்தையரே ஆடவா ரீர் 
என்ஒருமைச் சற்குருவே ஆடவா ரீர் 

என்னுடைய நாயகரே ஆடவா ரீர் ஆடவா ரீர்  
 ஆடவா ரீர் என்னோ டாடவா ரீர் 
அம்பலத்தில் ஆடுகின்றீர் ஆடவா ரீர்  --------------------------------------------------------------------------------

 அம்பலவாணர் அணையவருகை 
சிந்து 
 பல்லவி 
4470
அணையவா ரீர் என்னை அணையவா ரீர் 
அணிவளர்()சிற் றம்பலத்தீர் அணையவா ரீர்  

 () அணிகிளர் - முதற்பதிப்பு, பொ சு, பி இரா, ச மு க 
 கண்ணிகள்