4471
இயற்கைஉண்மை வடிவினரே அணையவா ரீர் 

எல்லாம்செய் வல்லவரே அணையவா ரீர் 
இயற்கைவிளக் கத்தவரே அணையவா ரீர் 

எல்லார்க்கும் நல்லவரே அணையவா ரீர் 
இயற்கைஇன்ப மானவரே அணையவா ரீர் 

இறைமையெலாம் உடையவரே அணையவா ரீர் 
இயற்கைநிறை வானவரே அணையவா ரீர் 

என்னுடைய நாயகரே அணையவா ரீர் அணையவா ரீர்  
4472
உலகமெல்லாம் உடையவரே அணையவா ரீர் 

உண்மைஉரைக் கின்றவரே அணையவா ரீர் 
கலகமறுத் தாண்டவரே அணையவா ரீர் 

கண்ணனைய காதலரே அணையவா ரீர் 
அலகறியாப் பெருமையரே அணையவா ரீர் 

அற்புதப்பொற் சோதியரே அணையவா ரீர் 
இலகுசபா பதியவரே அணையவா ரீர் 

என்னுடைய நாயகரே அணையவா ரீர் அணையவா ரீர்  
4473
பொதுவில்நடிக் கின்றவரே அணையவா ரீர் 

பொற்புடைய புண்ணியரே அணையவா ரீர் 
மதுவில்இனிக் கின்றவரே அணையவா ரீர் 

மன்னியஎன் மன்னவரே அணையவா ரீர் 
விதுவின்அமு தானவரே அணையவா ரீர் 

மெய்யுரைத்த வித்தகரே அணையவா ரீர் 
இதுதருணம் இறையவரே அணையவா ரீர் 

என்னுடைய நாயகரே அணையவா ரீர் அணையவா ரீர்  
4474
வினைமாலை நீத்தவரே அணையவா ரீர் 

வேதமுடிப் பொருளவரே அணையவா ரீர் 
அனைமாலைக் காத்தவரே அணையவா ரீர் 

அருட்பெருஞ்சோ திப்பதியீர் அணையவா ரீர் 
புனைமாலை வேய்ந்தவரே அணையவா ரீர் 

பொதுவில்நிறை பூரணரே அணையவா ரீர் 
எனைமாலை யிட்டவரே அணையவா ரீர் 

என்னுடைய நாயகரே அணையவா ரீர் அணையவா ரீர்  
4475
சிறுவயதில் எனைவிழைந்தீர் அணையவா ரீர் 

சித்தசிகா மணியேநீர் அணையவா ரீர் 
உறுவயதிங் கிதுதருணம் அணையவா ரீர் 

உண்மைசொன்ன உத்தமரே அணையவா ரீர் 
பொறுமைமிக உடையவரே அணையவா ரீர் 

பொய்யாத வாசகரே அணையவா ரீர் 
இறுதிதவிர்த் தாண்டவரே அணையவா ரீர் 

என்னுடைய நாயகரே அணையவா ரீர் அணையவா ரீர்