4481
கலந்துகொள வேண்டுகின்றேன் அணையவா ரீர் 

காதல்பொங்கு கின்றதென்னை அணையவா ரீர் 
புலந்தறியேன் விரைகின்றேன் அணையவா ரீர் 

புணர்வதற்குத் தருணமிதே அணையவா ரீர் 
அலந்தவிடத் தருள்கின்றீர் அணையவா ரீர் 

அரைக்கணமும் இனித்தரியேன் அணையவா ரீர் 
இலந்தைநறுங் கனியனையீர்அணையவா ரீர் 

என்னுடைய நாயகரே அணையவா ரீர் அணையவா ரீர்  
 அணையவா ரீர்என்னை அணையவா ரீர் 
அணிவளர்() சிற் றம்பலத்தீர் அணையவா ரீர்  

 () அணிகிளர் - முதற்பதிப்பு, பொ சு, பி இரா, ச மு க --------------------------------------------------------------------------------

 வருவார் அழைத்துவாடி 
சிந்து 
 பல்லவி 
4482
வருவார ழைத்துவாடி வடலூர் வடதிசைக்கே 
வந்தாற் பெறலாம்நல்ல வரமே   
 பல்லவி எடுப்பு 
4483
திருவார்பொன் னம்பலத்தே செழிக்குங்குஞ் சிதபாதர் 
சிவசிதம் பரபோதர் தெய்வச் சபாநாதர் வருவார்  
 கண்ணிகள் 
4484
சிந்தை களிக்கக்கண்டு சிவானந்த மதுவுண்டு 
தெளிந்தோர்எல் லாரும்தொண்டு செய்யப் பவுரிகொண்டு 
இந்த வெளியில்நட மிடத்துணிந் தீரேஅங்கே 
இதைவிடப் பெருவெளி இருக்குதென் றால்இங்கே வருவார்  
4485
இடுக்கி லாமல்இருக்க இடமுண்டு நடஞ்செய்ய 
இங்கம் பலம்ஒன்றங்கே எட்டம் பலம்உண்டைய 
ஒடுக்கில் இருப்பதென்ன உளவுகண்டு கொள்வீர்என்னால் 
உண்மைஇது வஞ்சமல்ல உம்மேல் ஆணை()என்றுசொன்னால் வருவார்  

 () உன்மேலாணை - முதற்பதிப்பு, பொ சு, ச மு க