4501
இதுநல்ல தருணம் - அருள்செய்ய 

இதுநல்ல தருணம்  
 பல்லவி எடுப்பு 
4502
பொதுநல்ல நடம்வல்ல புண்ணிய ரேகேளும் 

பொய்யேதும் சொல்கிலேன் மெய்யே புகல்கின்றேன் இதுநல்ல  
 கண்ணிகள் 
4503
மதித்த சமயமத வழக்கெல்லா மாய்ந்தது 

வருணாச் சிரமம்எனு மயக்கமும் சாய்ந்தது 
கொதித்த லோகாசாரக் கொதிப்பெல்லாம் ஒழிந்தது 

கொலையும் களவுமற்றைப் புலையும் அழிந்தது இதுநல்ல  
4504
குறித்த வேதாகமக் கூச்சலும் அடங்கிற்று 

குதித்த() மனமுருட்டுக் குரங்கு முடங்கிற்று 
வெறித்தவௌ; வினைகளும் வெந்து குலைந்தது 

விந்தைசெய் கொடுமாயைச் சந்தையும் கலைந்தது இதுநல்ல  

 () கொதித்த - முதற்பதிப்பு, பொ சு, பி இரா, ச மு க 
4505
கோபமும் காமமும் குடிகெட்டுப் போயிற்று 

கொடியஓர் ஆங்காரம் பொடிப்பொடி ஆயிற்று 
தாபமும் சோபமும் தான்தானே சென்றது 

தத்துவம் எல்லாம்என் றன்வசம் நின்றது இதுநல்ல