4531
என்னிறை யான மருந்து - மகிழ்ந் 

தெனக்குத்தன் பொன்மேனி ஈந்த மருந்து 
தன்னறி வாகு மருந்து - என்னைத் 

தந்த மருந்தென்றன் சொந்த மருந்து ஞான  
4532
உள்ளத்தி னுள்ளா மருந்து - என்றன் 

உயிருக் கனாதி உறவா மருந்து 
தௌ;ளத் தெளிக்கு மருந்து - என்னைச் 

சிவமாக்கிக் கொண்ட சிவாய மருந்து ஞான  
4533
மெய்ப்பொரு ளென்னு மருந்து - எல்லா 

வேதா கமத்தும் விளங்கு மருந்து 
கைப்பொரு ளான மருந்து - மூன்று 

கண்கொண்ட என்னிரு கண்ணுள் மருந்து ஞான  
4534
மதியில் விளைந்த மருந்து - யார்க்கும் 

மதிக்கப்ப டாதபொன் வண்ண மருந்து 
கதிதரும் இன்ப மருந்து - அருட் 

கண்ணால்என் றன்னைக் கலந்த மருந்து ஞான  
4535
கற்பூர ஸோதி மருந்து - பசுங் 

கற்பூர நன்மணங் காட்டு மருந்து 
பொற்பூவின் ஓங்கு மருந்து - என்தற் 

போதம் தவிர்த்தசிற் போத மருந்து ஞான