4621
சுத்தவே தாந்த மவுனமோ அலது 

சுத்தசித் தாந்தரா சியமோ 
நித்தநா தாந்த நிலைஅனு பவமோ 

நிகழ்பிற முடிபின்மேல் முடிபோ 
புத்தமு தனைய சமரசத் ததுவோ 

பொருள்இயல் அறிந்திலம் எனவே 
அத்தகை உணர்ந்தோர் உரைத்துரைத் தேத்தும் 

அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே   
4622
ஏகமோ அன்றி அனேகமோ என்றும் 

இயற்கையோ செயற்கையோ சித்தோ 
தேகமோ பொதுவோ சிறப்பதோ பெண்ணோ 

திகழ்ந்திடும் ஆணதோ அதுவோ 
யோகமோ பிரிவோ ஒளியதோ வெளியோ 

உரைப்பதெற் றோஎன உணர்ந்தோர் 
ஆகமோ டுரைத்து வழுத்தநின் றோங்கும் 

அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே   
4623
தத்துவம் அனைத்தும் தனித்தனி கடந்தேம் 

தத்துவா தீதமேல் நிலையில் 
சித்தியல் முழுதும் தெரிந்தனம் அவைமேல் 

சிவநிலை தெரிந்திடச் சென்றேம் 
ஒத்தஅந் நிலைக்கண் யாமும்எம் உணர்வும் 

ஒருங்குறக் கரைந்துபோ யினம்என் 
றத்தகை உணர்ந்தோர் வழுத்தநின் றோங்கும் 

அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே   
4624
எங்குமாய் விளங்கும் சிற்சபை இடத்தே 

இதுஅது எனஉரைப் பரிதாய்த் 
தங்கும்ஓர் இயற்கைத் தனிஅனு பவத்தைத் 

தந்தெனைத் தன்மயம் ஆக்கிப் 
பொங்கும்ஆ னந்த போகபோக் கியனாய்ப் 

புத்தமு தருத்திஎன் உளத்தே 
அங்கையில் கனிபோன் றமர்ந்தருள் புரிந்த 

அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே   
திருச்சிற்றம்பலம் 

டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------


 இறை இன்பக் குழைவு 

பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
4625
கருணை ததும்பிப் பொதுநோக்கும் கண்ணிற் கிடைத்த கண்ணேஓர் 

கனியில் கனிந்தன் புருவான கருத்தில் கிடைத்த கருத்தேமெய் 
அருள்நன் னிலையில்() அதுஅதுவாய் அறிவிற் கிடைத்த அறிவேஎன் 

அகத்தும் புறத்தும் ஒளிநிறைவித் தமர்ந்த குருவே ஐம்பூத 
வருண முதலா அவைகடந்த வரைப்பாய் விளங்கு மணிமன்றில் 

வயங்கு சுடரே எல்லாஞ்செய் வல்ல குருவே என்னுளத்தே 
தருண நடஞ்செய் அரசேஎன் தாயே என்னைத் தந்தாயே 

தனித்த தலைமைப் பதியேஇத் தருணம் வாய்த்த தருணமதே   
 () நிலையின் - பி இரா பதிப்பு