4651
மருந்திது மணிஇது மந்திரம் இதுசெய் 

வகைஇது துறைஇது வழிஇது எனவே 
இருந்தெனுள் அறிவித்துத் தௌ;ளமு தளித்தே 

என்னையும் தன்னையும் ஏகம தாக்கிப் 
பொருந்திஎ லாஞ்செய வல்லஓர் சித்திப் 

புண்ணிய வாழ்க்கையில் நண்ணியோ காந்த 
அருந்தவ வீதியில் ஆடச்செய் தீரே 

அருட்பெருஞ் ஸோதிஎன் ஆண்டவர் நீரே   
4652
பதிசார வைத்துமுற் பசுநிலை காட்டிப் 

பாசவி மோசனப் பக்குவன் ஆக்கி 
நிதிசார நான் இந்த நீள்உல கத்தே 

நினைத்தன நினைத்தன நேருறப் புரிந்து 
திதிசேர மன்னுயிர்க் கின்பஞ்செய் கின்ற 

சித்திஎ லாந்தந்து சுத்தக லாந்த 
அதிகார வீதியில் ஆடச்செய் தீரே 

அருட்பெருஞ் ஸோதிஎன் ஆண்டவர் நீரே   
4653
இருளான மலம்அறுத் திகபரங் கண்டே 

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ 
மருளான பற்பல மார்க்கங்கள் எல்லாம் 

வழிதுறை தெரியாமல் மண்மூடிப் போகத் 
தெருளான சுத்தசன் மார்க்கம தொன்றே 

சிறந்து விளங்கஓர் சிற்சபை காட்டும் 
அருளான வீதியில் ஆடச்செய் தீரே 

அருட்பெருஞ் ஸோதிஎன் ஆண்டவர் நீரே   
4654
இருட்சாதித் தத்துவச் சாத்திரக் குப்பை 

இருவாய்ப்புப் புன்செயில் எருவாக்கிப் போட்டு 
மருட்சாதி சமயங்கள் மதங்களாச் சிரம 

வழக்கெலாம் குழிக்கொட்டி மண்மூடிப் போட்டுத் 
தெருட்சாருஞ் சுத்தசன் மார்க்கநன் னீதி 

சிறந்து விளங்கஓர் சிற்சபை காட்டும் 
அருட்சோதி வீதியில் ஆடச்செய் தீரே 

அருட்பெருஞ் ஸோதிஎன் ஆண்டவர் நீரே   
திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------


 திருவருட் பெருமை 

எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
4655
அன்பனே அப்பா அம்மையே அரசே 

அருட்பெருஞ் சோதியே அடியேன் 
துன்பெலாம் தொலைத்த துணைவனே ஞான 

சுகத்திலே தோற்றிய சுகமே 
இன்பனே எல்லாம் வல்லசித் தாகி 

என்னுளே இலங்கிய பொருளே 
வன்பனேன் பிழைகள் பொறுத்தருட் சோதி 

வழங்கினை வாழிநின் மாண்பே