4676
நான்செய்த புண்ணியம் என்னுரைப் பேன்பொது நண்ணியதோர் 
வான்செய்த மெய்ப்பொருள் என்கையிற் பெற்றுமெய் வாழ்வடைந்தேன் 
கோன்செய்த பற்பல கோடிஅண் டங்களும் கூறவற்றில் 
தான்செய்த பிண்டப் பகுதியும் நான்செயத் தந்தனனே   
4677
திருநிலை பெற்றனன் அம்பலத் தான்அருள் தௌ;ளமுதுண் 
டுருநிலை பெற்றனன் ஒன்றே சிவமென ஓங்குகின்ற 
பெருநிலை பெற்றனன் சுத்தசன் மார்க்கம் பிடித்துநின்றேன் 
இருநிலை முந்நிலை எல்லா நிலையும் எனக்குளவே   
4678
எத்தனை நான்குற்றம் செய்தும் பொறுத்தனை என்னைநின்பால் 
வைத்தனை உள்ளம் மகிழ்ந்தனை நான்சொன்ன வார்த்தைகள்இங் 
கத்தனை யும்சம் மதித்தருள் செய்தனை அம்பலத்தே 
முத்தனை யாய்நினக் கென்மேல் இருக்கின்ற மோகம்என்னே   
4679
இனியே இறையும் சகிப்பறி யேன்எனக் கின்பநல்கும் 
கனியேஎன் தன்இரு கண்ணேமுக் கண்கொண்ட கற்பகமே 
தனியேஎன் அன்புடைத் தாயேசிற் றம்பலம் சார்தந்தையே 
முனியேல் அருள்க அருள்கமெய்ஞ் ஞானம் முழுதையுமே   
4680
புத்தியஞ் சேல்சற்றும் என்நெஞ்ச மேசிற் பொதுத்தந்தையார் 
நித்தியஞ் சேர்ந்த நெறியில் செலுத்தினர் நீஇனிநன் 
முத்தியும் ஞானமெய்ச் சித்தியும் பெற்று முயங்கிடுவாய் 
சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியமே