4711
கோடாமறை ஆகமம் ஆதிய கூறுகின்ற 
சூடாமணி யேமணி யுள்ஒளிர் சோதியேஎன் 
பாடானவை தீர்த்தருள் ஈந்துநின் பாதம்என்னும் 
வாடாமலர் என்முடி சூட்டினை வாழிநீயே   
4712
எல்லாஞ்செய வல்லவ னேஎனை ஈன்றதாயின் 
நல்லாய்சிவ ஞானிகள் பெற்றமெய்ஞ் ஞானவாழ்வே 
கொல்லாநெறி காட்டிஎன் தன்னைக் குறிப்பிற்கொண்டென் 
பொல்லாமை பொறுத்தனை வாழ்கநின் பொற்பதமே   
4713
பரமான சிதம்பர ஞான சபாபதியே 
வரமான எல்லாம் எனக்கீந்தநல் வள்ளலேஎன் 
தரமானது சற்றும் குறித்திலை சாமிநின்னை 
உரமானஉள் அன்பர்கள் ஏசுவர் உண்மைஈதே   
4714
தாயேஎனைத் தந்த தயாநிதித் தந்தையேஇந் 
நாயேன்பிழை யாவையும் கொண்டனை நன்மைஎன்றே 
காயேகனி யாகக் கருதும் கருத்தனேநின் 
சேயேஎன என்பெயர் எங்கும் சிறந்ததன்றே   
4715
பொய்யேஉரைக் கின்றஎன் சொல்லும் புனைந்துகொண்டாய் 
மெய்யேதிரு அம்பலத் தாடல்செய் வித்தகனே 
எய்யேன்இனி வெம்மலக் கூட்டில் இருந்தென்உள்ளம் 
நையேன்சுத்த நல்லுடம் பெய்தினன் நானிலத்தே  
 
திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------


 மெய் இன்பப் பேறு 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்