4721
வாய்மட்டில் சொல்கின்ற வார்த்தைஅன் றிதுஎன் 

மனம்ஒத்துச் சொல்லிய வாய்மைமுக் காலும் 
தாய்மட்டில் அன்றிஎன் தந்தையும் குருவும் 

சாமியும் ஆகிய தனிப்பெருந் தகையீர் 
ஆய்மட்டில் என்னுடல் ஆதியை நுமக்கே 

அன்புடன் கொடுத்தனன் ஆண்டவ ரேநீர் 
ஏய்மட்டில் எப்படி யேனுஞ்செய் கிற்பீர் 

எனைப்பள்ளி எழுப்பிமெய் இன்பந்தந் தீரே  
4722
தித்திக்கப் பேசிக் கசப்புள்ளே காட்டும் 

திருட்டுப்பேச் சன்றுநும் திருவுளம் அறியும் 
எத்திக்கும் அறியஎன் உடல்பொருள் ஆவி 

என்பவை மூன்றும்உள் அன்பொடு கொடுத்தேன் 
சித்திக்கும் மூலத்தைத் தெளிவித்தென் உள்ளே 

திருநடம் செய்கின்ற தேவரீர் தாமே 
இத்திக்கில் எப்படி யேனுஞ்செய் கிற்பீர் 

எனைப்பள்ளி எழுப்பிமெய் இன்பந்தந் தீரே  
4723
புன்மார்க்கத் துள்ளும் புறத்தும் வேறாகிப் 

புகன்றசொல் அன்றுநும் பொன்னடி கண்ட 
சன்மார்க்க சங்கத்துச் சாதுக்கள் காணச் 

சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சொன்னேன் 
தன்மார்க்கத் தென்னுடல் ஆதியை நுமக்கே 

தந்தனன் திருவருட் சந்நிதி முன்னே 
என்மார்க்கத் தெப்படி யேனுஞ்செய் கிற்பீர் 

எனைப்பள்ளி எழுப்பிமெய் இன்பந்தந் தீரே  
4724
இச்சைவே றில்லைஇங் கென்கருத் தெல்லாம் 

என்னுள் அமர்ந்தறிந் தேஇருக் கின்றீர் 
விச்சை எலாம்வல்ல நுந்திருச் சமுக 

விண்ணப்பம் என்னுடல் ஆதியை நுமக்கே 
நிச்சலும் தந்தனன் என்வசம் இன்றி 

நின்றனன் என்றனை நீர்செய்வ தெல்லாம் 
எச்செயல் ஆயினும் செய்துகொள் கிற்பீர் 

எனைப்பள்ளி எழுப்பிமெய் இன்பந்தந் தீரே  
  சமுகம் - ச மு க பதிப்பு   
4725
மன்செய்து கொண்டசன் மார்க்கத்தில் இங்கே 

வான்செய்து கொண்டது நான்செய்து கொண்டேன் 
முன்செய்து கொண்டதும் இங்ஙனங் கண்டீர் 

மூவகை யாம்உடல் ஆதியை நுமது 
பொன்செய்து கொண்ட பொதுவினில் ஆடும் 

பொன்னடி காணப் பொருந்திக் கொடுத்தேன் 
என்செய்து கொண்டாலும் செய்துகொள் கிற்பீர் 

எனைப்பள்ளி எழுப்பிமெய் இன்பந்தந் தீரே