4726
தெய்வங்கள் பலபல சிந்தைசெய் வாரும் 

சேர்கதி பலபல செப்புகின் றாரும் 
பொய்வந்த கலைபல புகன்றிடு வாரும் 

பொய்ச்சம யாதியை மெச்சுகின் றாரும் 
மெய்வந்த திருவருள் விளக்கம்ஒன் றில்லார் 

மேல்விளை வறிகிலர் வீண்கழிக் கின்றார் 
எய்வந்த துன்பொழித் தவர்க்கறி வருள்வீர் 

எனைப்பள்ளி எழுப்பிமெய் இன்பந்தந் தீரே  
திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------


 சிவபுண்ணியப் பேறு

எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
4727
மாலிலே மயங்கி மண்ணிலே அநித்த 

வாழ்விலே வரவிலே மலஞ்சார் 
தோலிலே ஆசை வைத்துவீண் பொழுது 

தொலைக்கின்றார் தொலைக்கநான் உனது 
காலிலே ஆசை வைத்தனன் நீயும் 

கனவினும் நனவினும் எனைநின் 
பாலிலே வைத்தாய் எனக்கிது போதும் 

பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே  
4728
மதத்திலே சமய வழக்கிலே மாயை 

மருட்டிலே இருட்டிலே மறவாக் 
கதத்திலே மனத்தை வைத்துவீண் பொழுது 

கழிக்கின்றார் கழிக்கநான் உன்பூம் 
பதத்திலே மனத்தை வைத்தனன் நீயும் 

பரிந்தெனை அழிவிலா நல்ல 
பதத்திலே வைத்தாய் எனக்கிது போதும் 

பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே  
4729
குலத்திலே சமயக் குழியிலே நரகக் 

குழியிலே குமைந்துவீண் பொழுது 
நிலத்திலே போக்கி மயங்கிஏ மாந்து 

நிற்கின்றார் நிற்கநான் உவந்து 
வலத்திலே நினது வசத்திலே நின்றேன் 

மகிழ்ந்துநீ என்உளம் எனும்அம் 
பலத்திலே நின்றாய் எனக்கிது போதும் 

பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே  
4730
கூடவும் பின்னே பிரியவும் சார்ந்த 

கொழுநரும் மகளிரும் நாண 
நீடஎன் உளத்தே கலந்துகொண் டென்றும் 

நீங்கிடா திருந்துநீ என்னோ 
டாடவும் எல்லாம் வல்லசித் தியைப்பெற் 

றறிவுரு வாகிநான் உனையே 
பாடவும் பெற்றேன் எனக்கிது போதும் 

பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே