4756
அந்நாளில் அடிச்சிறியேன் அம்பலவா யிலிலே 

அருளைநினைந் தொருபுறத்தே அயர்ந்தழுது நின்றேன் 
முந்நாளில் யான்புரிந்த பெருந்தவத்தால் எனக்கு 

முகமலர்ந்து மொழிந்தஅருண் மொழியைநினைந் தந்தச் 
செந்நாளை எதிர்பார்த்தே பன்னாளும் களித்தேன் 

சிந்தைமலர்ந் திருந்தேன்அச் செல்வமிகு திருநாள் 
இந்நாளே ஆதலினால் எனக்கருள்வீர் என்றேன் 

என்பதன்முன் அளித்தீர்நும் அன்புலகில் பெரிதே   
திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம

--------------------------------------------------------------------------------


 திருநடப் புகழ்ச்சி

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
4757
பதியேஎம் பரனேஎம் பரம்பரனே எமது 

பராபரனே ஆனந்தப் பதந்தருமெய்ஞ் ஞான 
நிதியேமெய்ந் நிறைவேமெய்ந் நிலையேமெய் இன்ப 

நிருத்தமிடும் தனித்தலைமை நிபுணமணி விளக்கே 
கதியேஎன் கண்ணேஎன் கண்மணியே எனது 

கருத்தேஎன் கருத்தில்உற்ற கனிவேசெங் கனியே 
துதியேஎன் துரையேஎன் தோழாஎன் உளத்தே 

சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே  
4758
ஆரணமே ஆகமமே ஆரணஆ கமத்தின் 

அரும்பொருளே அரும்பொருளின் அனுபவமே அறிவே 
காரணமே காரியமே காரணகா ரியங்கள் 

கடந்தபெரும் பதியேஎன் கருத்தமர்ந்த நிதியே 
பூரணமே புண்ணியமே பொதுவிளங்கும் அரசே 

புத்தமுதே சத்தியமே பொன்னேசெம் பொருளே 
தோரணமே விளங்குசித்தி புரத்தினும்என் உளத்தும் 

சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே  
4759
இணைஏதும் இன்றிநின்ற இறையவனே மறைசொல் 

ஏகமுமாய் அனேகமுமாய் இலங்குபரம் பரனே 
அணையேதும் இன்றிநிறை பெரும்புனலே அதன்மேல் 

அனலேஎன் அப்பாஎன் அவத்தைஎலாம் கடத்தும் 
புணையேமெய்ப் பொருளேமெய்ப் புகழேமெய்ப் புகலே 

பொதுவேஉள் ளதுவேதற் போதமிலார்க் குதவும் 
துணையேசத் துவமேதத் துவமேஎன் னுளத்தே 

சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே   
4760
எருதின்உழைத் திருந்தேனுக் கிரங்கிஅடிச் சிறியேன் 

இருந்தஇடந் தனைத்தேடி இணைப்பரிமான் ஈர்க்கும் 
ஒருதிருத்தேர் ஊர்ந்தென்னை உடையவளோ டடைந்தே 

உள்வாயில் தாழ்பிடித்துப் பயத்தொடுநின் றேனே 
வருதிஎனத் திருக்கரங்கள் அசைத்தழைத்த பதியே 

மணியேஎன் மருந்தேஎன் வாழ்வேஎன் வரமே 
சுருதிமுடி அடிக்கணிந்த துரையேஎன் உளத்தே 

சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே