4761
அகவடிவை ஒருகணத்தே அனகவடி வாக்கி 

அருளமுதம் உவந்தளித்தே அடிக்கடிஎன் உளத்தே 
முகவடிவந் தனைக்காட்டி களித்துவியந் திடவே 

முடிபனைத்தும் உணர்த்திஓரு முன்னிலைஇல் லாதே 
சகவடிவில் தானாகி நானாகி நானும் 

தானும்ஒரு வடிவாகித் தனித்தோங்கப் புரிந்தே 
சுகவடிவந் தனைஅளித்த துரையேஎன் உளத்தே 

சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே   
4762
உடுத்ததுகில் அவிழ்த்துவிரித் தொருதரையில் தனித்தே 

உன்னாதும் உன்னிஉளத் துறுகலக்கத் தோடே 
படுத்தயர்ந்த சிறியேன்றன் அருகணைந்து மகனே 

பயமுனக்கென் என்றென்னைப் பரிந்துதிருக் கரத்தால் 
அடுத்தணைத்துக் கொண்டெடுத்துப் போய்ப்பிறிதோர் இடத்தே 

அமர்த்திநகைத் தருளியஎன் ஆண்டவனே அரசே 
தொடுத்தணிஎன் மொழிமாலை அணிந்துகொண்டென் உளத்தே 

சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே  
4763
ஆற்றாத அடிச்சிறியேற் காற்றல்மிகக் கொடுத்தே 

அம்மையுமாய் அப்பனுமாய் ஆதரித்தன் புடனே 
போற்றாத குற்றமெலாம் பொறுத்தருளி எனைஇப் 

பூதலத்தார் வானகத்தார் போற்றிமதித் திடவே 
ஏற்றாத உயர்நிலைமேல் ஏற்றிஎல்லாம் வல்ல 

இறைமையும்தந் தருளியஎன் இறையவனே எனக்கே 
தோற்றாத தோற்றுவித்த துரையேஎன் உளத்தே 

சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே   
4764
படிப்படக்கிக் கேள்விஎலாம் பற்றறவிட் டடக்கிப் 

பார்த்திடலும் அடக்கிஉறும் பரிசம்எலாம் அடக்கித் 
தடிப்புறும்ஊண் சுவைஅடக்கிக் கந்தம்எலாம் அடக்கிச் 

சாதிமதம் சமயம்எனும் சழக்கையும்விட் டடக்கி 
மடிப்படக்கி நின்றாலும் நில்லேன்நான் எனவே 

வனக்குரங்கும் வியப்பஎன்றன் மனக்குரங்கு குதித்த 
துடிப்படக்கி ஆட்கொண்ட துரையேஎன் உளத்தே 

சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே   
4765
பணிந்தறியேன் அன்புடனே பாடுதலும் அறியேன் 

படித்தறியேன் கேட்டறியேன் பத்தியில்பூ மாலை 
அணிந்தறியேன் மனம்உருகக் கண்களின்நீர் பெருக 

அழுதறியேன் தொழுதறியேன் அகங்காரம் சிறிதும் 
தணிந்தறியேன் தயவறியேன் சத்தியவா சகமும் 

தான்அறியேன் உழுந்தடித்த தடியதுபோல் இருந்தேன் 
துணிந்தெனக்கும் கருணைசெய்த துரையேஎன் உளத்தே 

சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்தசிகா மணியே