5066
அம்பலத் தரசே அருமருந் தே 
ஆனந்தத் தேனே அருள்விருந் தே    
5067
பொதுநடத் தரசே புண்ணிய னே 
புலவரெ லாம்புகழ் கண்ணிய னே    
5068
மலைதரு மகளே மடமயி லே 
மதிமுக அமுதே இளங்குயி லே    
5069
ஆனந்தக் கொடியே இளம்பிடி யே 
அற்புதத் தேனே மலைமா னே    
5070
சிவசிவ சிவசிவ சின்மய தேஜா 
சிவசுந் தரகுஞ் சிதநட ராஜா