5071
படன விவேக பரம்பர வேதா 
நடன சபேச சிதம்பர நாதா    
5072
அரிபிர மாதியர் தேடிய நாதா 
அரகர சிவசிவ ஆடிய பாதா    
5073
அந்தண அங்கண அம்பர போகா 
அம்பல நம்பர அம்பிகை பாகா   
5074
அம்பர விம்ப சிதம்பர நாதா 
அஞ்சித ரஞ்சித குஞ்சித பாதா   
5075
தந்திர மந்திர யந்திர பாதா 
சங்கர சங்கர சங்கர நாதா