5076
கனக சிதம்பர கங்கர புரஹர 
அனக பரம்பர சங்கர ஹரஹர   
5077
சகல கலாண்ட சராசர காரண 
சகுண சிவாண்ட பராபர பூரண   
5078
இக்கரை கடந்திடில் அக்கரை யே 
இருப்பது சிதம்பர சர்க்கரை யே   
5079
என்னுயிர் உடம்பொடு சித்தம தே 
இனிப்பது நடராஜ புத்தமு தே   
5080
ஐயர் திருச்சபை ஆடக மே 
ஆடுதல் ஆனந்த நாடக மே