5126
ஆதாம்பர ஆடக அதிசய 
பாதாம்புஜ நாடக ஜயஜய   
5127
போதாந்த புரேச சிவாகம 
நாதாந்த நடேச நமோநம   
5128
ஜால கோலகன காம்பர சாயக 
கால காலவன காம்பர நாயக   
5129
நாத பாலசு லோசன வர்த்தன 
ஜாத ஜாலவி மோசன நிர்த்தன   
5130
சதபரி சதவுப சதமத விதபவ 
சிதபரி கதபத சிவசிவ சிவசிவ