5131
அரகர வரசுப கரகர பவபவ 
சிரபுர சுரபர சிவசிவ சிவசிவ   
5132
உபல சிரதல சுபகண வங்கண 
சுபல கரதல கணபண கங்கண   
5133
அபயவ ரதகர தலபுரி காரண 
உபயப ரதபத பரபரி பூரண   
5134
அகரஉ கரசுப கரவர சினகர 
தகரவ கரநவ புரசிர தினகர   
5135
வகரசி கரதின கரசசி கரபுர 
மகரஅ கரவர புரஹர ஹரஹர