5151
ஞான சபாபதி யே மறை - நாடு சதாகதி யே 
தீன தாயாநிதி யே பர - தேவி உமாபதி யே   
5152
புத்தம்தரும் போதா வித்தம்தரும் தாதா 
நித்தம்தரும் பாதா சித்தம்திரும் பாதா   
5153
நடுநாடி நடுநாடி நடமாடு பதியே 
நடராஜ நடராஜ நடராஜ நிதியே   
5154
நடுநாடி யொடுகூடி நடமாடும் உருவே 
நடராஜ நடராஜ நடராஜ குருவே   
5155
நடுநாடி இடைநாடி நடமாடும் நலமே 
நடராஜ நடராஜ நடராஜ பலமே   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 சம்போ சங்கர 

சிந்து