5171
நவநிலை தருவது நவவடி வுறுவது 

நவவெளி நடுவது நவநவ நவமது 
சிவமெனும் அதுபதம் அதுகதி அதுபொருள் 

சிவசிவ சிவசிவ சிவசிவ சிவசிவ   
5172
சந்திர தரசிர சுந்தர சுரவர 

தந்திர நவபத மந்திர புரநட 
சங்கர சிவசிவ சங்கர சிவசிவ 

சங்கர சிவசிவ சங்கர சிவசிவ   
5173
வானசிற்கன மந்திரதந்திர வாதசிற்குண மந்தணவந்தண 

வாரசற்சன வந்திதசிந்தித வாமஅற்புத மங்கலைமங்கல 
ஞானசிற்சுக சங்கரகங்கர ஞாயசற்குண வங்கணஅங்கண 

நாதசிற்பர வம்பரநம்பர நாததற்பர விம்பசிதம்பர   
5174
பாரதத்துவ பஞ்சகரஞ்சக பாதசத்துவ சங்கஜபங்கஜ 

பாலநித்திய வம்பகநம்பக பாசபுத்தக பண்டிதகண்டித 
நாரவித்தக சங்கிதவிங்கித நாடகத்தவ நம்பதிநங்கதி 

நாதசிற்பர நம்பரஅம்பர நாததற்பர விம்பசிதம்பர   
5175
பதநம்புறு பவர்இங்குறு பவசங்கடம் அறநின்றிடு 

பரமம்பொது நடம்என்தன துளம்நம்புற அருள்அம்பர 
சிதகுஞ்சித பதரஞ்சித சிவசுந்தர சிவமந்திர 

சிவசங்கர சிவசங்கர சிவசங்கர சிவசங்கர