5236
கலைநிறை மதியே மதிநிறை அமுதே 

கதிநிறை கதிரே கதிர்நிறை சுடரே 
சிலைநிறை நிலையே நிலைநிறை சிவமே 

திருநட மணியே திருநட மணியே   
5237
மிகவுயர் நெறியே நெறியுயர் விளைவே 

விளைவுயர் சுகமே சுகமுயர் பதமே 
திகழுயர் உயர்வே உயருயர் உயர்வே 

திருநட மணியே திருநட மணியே   
5238
இயல்கிளர் மறையே மறைகிளர் இசையே 

இசைகிளர் துதியே துதிகிளர் இறையே 
செயல்கிளர் அடியே அடிகிளர் முடியே 

திருநட மணியே திருநட மணியே   
5239
புரையறு புகழே புகழ்பெறு பொருளே 

பொருளது முடிபே முடிவுறு புணர்வே 
திரையறு கடலே கடலெழு சுதையே 

திருநட மணியே திருநட மணியே   
5240
நிகழ்நவ நிலையே நிலையுயர் நிலையே 

நிறையருள் நிதியே நிதிதரு பதியே 
திகழ்சிவ பதமே சிவபத சுகமே 

திருநட மணியே திருநட மணியே   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 ஞான சபாபதியே 

தாழிசை