5241
வேத சிகாமணியே போத சுகோதயமே 
மேதகு மாபொருளே ஓதரும் ஓர்நிலையே 
நாத பராபரமே சூத பராவமுதே 
ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே   
5242
ஏக சதாசிவமே யோக சுகாகரமே 
ஏம பராநலமே காம விமோசனமே 
நாக விகாசனமே நாத சுகோடணமே 
ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே   
5243
தூய சதாகதியே நேய சதாசிவமே 
சோம சிகாமணியே வாம உமாபதியே 
ஞாய பராகரமே காய புராதரமே 
ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே   
5244
ஆரண ஞாபகமே பூரண சோபனமே 
ஆதிஅ னாதியனே வேதிய னாதியனே 
நாரண னாதரமே காரண மேபரமே 
ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே   
5245
ஆகம போதகமே யாதர வேதகமே 
ஆமய மோசனமே ஆரமு தாகரமே 
நாக நடோ தயமே நாத புரோதயமே 
ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே