5246
ஆடக நீடொளியே நேடக நாடளியே 
ஆதி புராதனனே வேதி பராபரனே 
நாடக நாயகனே நானவ னானவனே 
ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே   
5247
ஆரிய னேசிவனே ஆரண னேபவனே 
ஆலய னேஅரனே ஆதர னேசுரனே 
நாரிய னேவரனே நாடிய னேபரனே 
ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே   
5248
ஆதர வேதியனே ஆடக ஸோதியனே 
ஆரணி பாதியனே ஆதர வாதியனே 
நாத விபூதியனே நாம வனாதியனே 
ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே   
5249
தேவ கலாநிதியே ஜீவ தயாநிதியே 
தீன சகாநிதியே சேகர மாநிதியே 
நாவல ரோர்பதியே நாரி உமாபதியே 
ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே   
5250
ஆடிய நாடகனே ஆலமர் ஆதியனே 
ஆகம மேலவனே ஆரண நாலவனே 
நாடிய காரணனே நீடிய பூரணனே 
ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 விரைசேர் சடையாய் 

சிந்து