5251
விரைசேர் சடையாய் விடையாய் உடையாய் 
விகிர்தா விபவா விமலா அமலா 
வெஞ்சேர்() பஞ்சார் நஞ்சார் கண்டா விம்பசி தம்பர னே   
 () வெஞ்சோ - ஆ பா பதிப்பு   
5252
அரைசே குருவே அமுதே சிவமே 
அணியே மணியே அருளே பொருளே 
அந்தோ வந்தாள் எந்தாய் எந்தாய் அம்பல நம்பதி யே   
5253
உருவே உயிரே உணர்வே உறவே 
உரையே பொருளே ஒளியே வெளியே 
ஒன்றே என்றே நன்றே தந்தாய் அம்பர() நம்பர னே   
 () உம்பரி னம்பரனே - ஆ பா பதிப்பு   
5254
அருவே திருவே அறிவே செறிவே 
அதுவே இதுவே அடியே முடியே 
அந்தோ வந்தாள் எந்தாய் எந்தாய் அம்பல நம்பதி யே   

திருச்சிற்றம்பலம்
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 ஸோதி ஸோதி 

சிந்து 
5255
ஸோதி ஸோதி ஸோதி சுயஞ் 
ஸோதி ஸோதி ஸோதி பரஞ் 
ஸோதி ஸோதி ஸோதி யருட் 
ஸோதி ஸோதி ஸோதி சிவம்